دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1393 
4. بازسازی مجموعه قصرهای حکومتی دارالسلطنه تبریز در دورۀ قاجار با استناد بر مستندات تاریخی

صفحه 33-42

لیدا بلیلان اصل؛ ساناز خورشیدیان احمر؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری


6. تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست‌گذاری یکپارچه در کلان‌شهر تهران

صفحه 57-70

زهره عبدی دانشپور؛ وحیده ابراهیم‌نیا؛ ئه‌سرین محمودپور