دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-119 

مقاله پژوهشی

سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

صفحه 5-22

10.22059/jfaup.2014.55385

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری