دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-119 
1. سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

صفحه 5-22

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری