نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی (JFAUP) - اعضای هیات تحریریه