اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

شاهین حیدری

معماری- انرژی استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
shheidariut.ac.ir
66415282

سردبیر

اسفندیار زبردست

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

jfaup.ut.ac.ir
zebardstut.ac.ir
66414841

اعضای هیات تحریریه

اکبر حاجی ابراهیم زرگر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir
azargar.2008gmail.com

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معمرای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
aeinifarut.ac.ir

علی غفاری

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتر

jfaup.ut.ac.ir
a-ghaffarisbu.ac.ir

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

jfaup.ut.ac.ir
amodarrcalstatela.edu

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

jfaup.ut.ac.ir
ali.madanincl.ac.uk

بهناز امین زاده گوهرریزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
bgoharut.ac.ir

محمدحسین شریف زادگان

استاد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir//
m_sharifzadegansbu.ac.ir

پیروز حناچی

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
hanacheeut.ac.ir

هاشم داداش پور

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

jfaup.ut.ac.ir/
h-dadashpoormodares.ac.ir

حمید ندیمی

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir/
ha-nadimisbu.ac.ir