دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 5-103 
3. کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس‌های فضایی در معماری سینماتیک‌

صفحه 27-36

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد