دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 5-103 
کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس‌های فضایی در معماری سینماتیک‌

صفحه 27-36

10.22059/jfaup.2015.55693

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد