نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی (JFAUP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله