اهداف و چشم انداز

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی در زمره اولین و معتبرترین نشریات علمی-پژوهشی ایران در موضوعات معماری و شهرسازی است. هدف اصلی این نشریه بسط نظریه ها، رویکردها و اندیشه های معماری و شهرسازی، تولید دانش، بومی سازی نظریه ها و مفاهیم با توجه به قدمت و غنای معماری و شهرسازی ایران و جریان سازی علمی معماری و شهرسازی در زمینه ها و گرایش های مختلف آنها است. این نشریه از نتیجه تحقیقات و پژوهش‌هایی که دارای نوآوری بوده، سهمی در درک نظری و مفهومی معماری و شهرسازی داشته باشند، دست آوردها و آموزه های جدیدی را ارایه کنند و موضوعاتی فراتر از پژوهش های توصیفی و تکراری باشند، حمایت می کند.