نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی (JFAUP) - اهداف و چشم انداز