داوران

نام داور

سمت/ سازمان

مهدیه آبروش

دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آزاده آقا لطیفی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

احسان احمدی

دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

بهمن احمدی

 

قادر احمدی

استادیار دانشگاه ارومیه

کیومرث ایراندوست

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

پارسا ارباب

استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ایرج اسدی

استادیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

علی اسدپور

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز

سید یحیی اسلامی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سید غلامرضا اسلامی

دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

جمشید امامی

گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نادیه ایمانی

دانشیار دانشگاه هنر دانشکده معماری و شهرسازی

بهناز امین زاده

دانشیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

الهام اندرودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

علیرضا انیسی

 

حمیدرضا انصاری

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

الناز باقرنژاد

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ناصر براتی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

سپیده برزگر

استادیار گروه معماری هنر شیراز

حسن بلخاری قهی

استاد گروه مطالعات هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمدرضا بمانیان

استاد معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

ناصر بنیادی

رئیس گروه مطالعات طراحی و برنامه ریزی شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

حمیدرضا پارسی

دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمدتقی پیربابایی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

محمدرضا پورجعفر

استاد شهرسازی، هنر و معماری، تربیت مدرس

کتایون تقی زاده

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مرتضی هادی جابری مقدم

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

حمیدرضا جیحانی

استادیار دانشگاه کاشان، عضو پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در حوزه باغ ایرانی

محمدرضا حاتمیان

 

فرح حبیب

گروه معماری دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه ازاداسلامی

میترا حبیبی

استادیار دانشگاه هنر

شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

علی اکبر حیدری

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه یاسوج

سید بهشید حسینی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

سید حسین حسینی نورزاد

استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرزین حق پرست

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سعید حقیر

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

یاسر حمزوی

دانشیار دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پیروز حناچی

استاد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

محمدحسن خادم زاده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سعید خاقانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

آزاده خاکی قصر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی

احمد خلیلی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

هاشم داداش پور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مهرداد رحمانی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نعیمه رضایی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمدرحیم رهنما

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اسفندیار زبردست

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

زهرا زمانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمد شیخی

استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران

مرجان شرفی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

محمدحسین شریف زادگان

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

یاسر شهبازی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مظفر صرافی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سید علی صفوی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسن طالبیان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

منصوره طاهباز

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

مژگان طاهری تفتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

حسین طوسی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

محمدمهدی عزیزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

علیرضا عسکری چاوردی

عضو هیات علمی بخش تاریخ و باستان شناسی دانشگاه شیراز

پرستو عشرتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

لیلا علیپور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

میثم علیپور

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد

علی عمرانی پور

دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان مدیر مسئول مجله علمی مطالعات معماری ایران

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سعیده علی کائی

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

افرا غریب پور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

مریم غروی خوانساری

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

ریما فیاض

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

سمیه فدایی نژاد

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

مینو قره بگلو

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

محمدرضا متینی

استادیار دانشگاه هنر

شمین گلرخ

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

امیرسعید محمودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اسکندر مختاری

 

قاسم مطلبی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

حامد مظاهریان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

محمدجواد مهدوی نژاد

استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

اصغر مولایی

 

مهرناز مولوی

استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی

حمید ندیمی

استاد گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

احد نژادابراهیمی

استاد دانشگاه هنر تبریز

حسین نورمحمدزاد

استادیار مدیر گروه شهرسازی-دانشگاه یزد

جبرئیل نوکنده

پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

رزا وکیلی نژاد

استادیار دانشگاه هنر شیراز

علی وکیلی

 

منیژه هادیان

 

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان