دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1399 
2. تأثیر روش‌های تأمین مالی مدیریت شهری بر حق‌بر‌شهر در کلانشهر تهران

صفحه 17-29

غلامرضا کاظمیان؛ غلامرضا کامیار؛ امیرحسین معصومی فر