بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه انگاری ( با استفاده از روش پژوهش ترکیبی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری ، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش ، ایران ،

2 دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 استادیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش به دنبال دریافت چالش های روش تکه انگاری با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان معماری در هر گام آن می باشد. نخست نظریات پژوهشگران در ارتباط با فرایند طراحی با کمک مطالعات اسنادی و کتابخانه ایی به روش توصیفی –تحلیلی و در سه نسل خردگرا ، فرایندگرا و هنجاری مطالعه شد . چالش ها از دیدگاه فراگیرندگان، در سه مقوله ابهامات، تاکیدات و نکات مثبت و منفی ، و با دریافت از 24 گویه، ارزیابی شد. روش تحقیق پژوهش از نوع ترکیبی و تحلیل داده ها از نوع بهم تنیده است . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه های بسته ، مشاهده و مصاحبه های عمیق و بحث های گروهی و مطالعه دستنوشته های دانشجویان در سال های متمادی است . ابزار تحلیل داده ها نرم افزار SMART – PLS می باشد . یافته ها نشان می دهد که روش تکه انگاری جزیی از الگوهای فرایندگرا و در مسیر خلق ایده با الگوهای قیاسی و بهره مندی از استعاره عمل می کند . نتایج نشان می دهد، پر چالش ترین گام ، ورود به وادی تکه انگاری ، رسیدن به اسکیس های اولیه و تهیه گزارش نهایی است. این روش در مسیر خلق ایده بسیار تاثیر گذار تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges of teaching architectural design in the collage method with using the mixed research method

نویسندگان [English]

  • reyhane motahary rad 1
  • ali asghar Adibi 2
  • Hasan ali Laghai 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran,
2 Associate Professor of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Creating ideas as an important part of the architectural design process has always been a focus of design education. The present study aims to address the challenges of the Collage methodology. Collage methodology is a creative and multi-sensory design method between the teacher and the student. This is both a technique for providing space and a way to generate space. Space is provided when the images are combined. Transitioning from Collage to three-dimensional space is in fact a subjective and abstract phenomenon, an objective reality that requires a strong and widespread creative and visual power. He remembers a variety of hidden angles and the nature of the designer, after which the nature of the images in his mind is criticized and connections between them by understanding the properties and similarities of the spaces, and by receiving a metaphor. In the first part, this research examines the different theories of researchers regarding the design process with the help of documentary and library studies and the descriptive-analytical method in three categories: rational, process oriented, and normative, and the thematic creation method was expressed in different periods. The place of the Collage method in relation to the design process and the idea creation method was identified. In the second part of the field survey, the challenges of Collage learning from the learners' point of view in three categories (ambiguities and perceptions, emphasis, expressing positive and negative points) are evaluated in each step of the training.The steps of Collage method are : Communication with the Master and Communication with the method and description of the program, Selection of patche, Entering the Collage method, Look at and recognize images and analyze images, Crack images, Making replica and transferring collage space from subject to object,The basic foundation of the plan and getting to the initial sketches, completion stage additional reports. The questionnaires were conducted through closed-ended questionnaires, direct observation and in-depth interviews and group discussions, and by studying the manuscripts of the students during the many years they wrote at the end of each session and their perceptions of that exercise. Statistical sample number was considered as the maximum of Cochran formula, ie 380 samples. Of these, 90 were extracted from student collages and exercises during the three semesters of February to February 98 at the College of Fine Arts working with this method, and 290 were taken from student manuscripts of previous years. Assigned. Data analysis was done through SMART - PLS software. The results of this study highlight the most important challenges facing architecture students in the process of Collage and show that this Collage method operates as a part of the micro-process in the way of idea creation with deductive patterns and metaphoric benefits. The most challenging step is to teach Collage techniques, entering patchwork, getting initial sketches, and preparing a final report. Studies have shown that although this approach can be helpful in different parts of the design process, it is much more effective in creating ideas

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Design Process"
  • "Solutions"
  • "Collage"
  • "Challenges"
اسلامی، غلامرضا (1392(، درس گفتار مبانی نظری معماری: عینک مان را خودمان بسازیم، پژوهشکده هنر، تهران.
الکساندر، کریستوفر (1392)، سرشت نظم ساختارهای زنده در معماری، ترجمه رضا سیروس صبری و علی ا کبری، پرهام نقش، تهران.
پناهی، سیامک؛ رحیم هاشم پور و سید غلامرضا اسامی (1393)، معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، نشریه هویت شهر، دوره 8، شماره
17، صص. 25 - 34
دورک، دانا پی (1393)  برنامه دهی معماری، مدیریت اطلاعات برای طراحی، ترجمه امیرسعید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
رضایی، محمود( 1393)، آنالوطیقای طراحی، بازنگری انگاره ها در فرآیند طراحی فرم و فضای معاصر، انتشارات دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی، تهران.
لاوسون برایان (1384)، طراحان چگونه می اندیشند، ابهام زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
لنگ، جان  (1386)، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
محمودی، امیرسعید  (1383) تفکر در طراحی، معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش طراحی، مجله هنرهای زیبا، شماره 20، صص27- 36.
محمودی، امیرسعید؛ باستانی، مهیار(1397) رو شهای خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری، مجله هنرهای زیبا، شماره23، صص 5-18
ندیمی، حمید( 1378). جستاری در فرایند طراحی. مجله صفه. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. شماره 29.
Abel, Chris (1988), Analogical Models in Architecture and Urban Design, METU JFA, 8(2), pp 161-188.
AIA National (2007), Integrated Project Delivery: A Guide, AIA California Council. United States of America.
Alexander, Christopher (1979), The Timeless Way of Building, Oxford University Press, New York.
Alexander, Christopher (1977), A pattern Language, Oxford University Press, New York.
Broadbent, G (1973), Methodology in the service of delight, InProceedings of the 4th Annual Conference of Environmental DesignResearch Association-EDRA, pp 314-318.
Darke, J (1979), The Primary Generator and the Design Process, Design Studies, 1(1), pp. 36- 44.
De Vries, Marc J; N. Cross & D.P.Grant (1993), Design Methodology and Relationships with Science, Kluwer Academic Publishers,Netherlands.
Durand, Jean-Nicolas-Louis (2000), Précis of the Lectures on Architecture, translation by David Britt, Getty research Institute,Los Angeles.
Wingardh, Gert & Wærn, Rasmus (2008), Crucial Words: Conditions for Contemporary Architecture, Birkhäuser GmbH.
Salama, A)2008 (, New trends in architectural education:Designing the design studio.. Arti-arch.