دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-96 
3. واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

صفحه 37-49

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار