دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-96 
واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

صفحه 37-49

10.22059/jfaup.2020.299173.672421

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار