بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی، نمونه موردی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه شیراز

2 فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه شیراز

چکیده

ارتقاء راندمان انرژی در بخش مسکونی مناطق شهری در آینده نزدیک به بخش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار تبدیل می­شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی پایداری الگوهای مسکن از منظر انرژی عملکردی صورت گرفته­است که در ضمن آن به محاسبه میزان مصرف انرژی عملکردی و بررسی چگونگی ارتباط آن با مشخصه­های فرم شهر پرداخته است. در راستای انجام این مهم به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای تحقیق -مشخصه­های کالبدی فرم شهر (متغیرهای مستقل) و اطلاعات میزان مصرف گاز و برق خانوارها در طول یک سال (متغیرهای وابسته)- اقدام شده است و الگوهای مسکونی به هفت دسته کلی حیاط مرکزی، بافت فرسوده، ویلایی، ردیفی یک، دو و سه طبقه و آپارتمانی تفکیک شده­اند. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل همبستگی آشکار می­سازد که بین الگوی سکونت و میزان مصرف انرژی عملکردی رابطه همبستگی قوی وجود دارد. همچنین بین کیفیت بنای ساختمان، عمر ساختمان، نوع سازه و مساحت با میزان مصرف انرژی عملکردی رابطه همبستگی با شدت متوسط برقرار است. در بخش تحلیل واریانس نیز مشخص شد که خانه­های حیاط مرکزی با 65 گیگاژول بر متر مربع دارای بیشترین سرانه مصرف انرژی عملکردی در بین سایر الگوهاست و یکی از دو گونه سکونتی ویلایی با سرانه انرژی عملکردی  8 گیگاژول بر متر مربع و بافت فرسوده با سرانه انرژی عملکردی 14 گیگاژول بر متر مربع کارآمدترین گونه سکونتی تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Urban Form Effect on Operational Energy Consumption; the Case of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Khalil Hajipour 1
  • Narjes Foroozan 2
1 Assistant prof, of Urban Studies Department, Faculty of Art and Architecture, University of Shiraz, Iran
2 Master of Art in urban planning, Faculty of Art and Architecture, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Reducing energy consumption and greenhouse gas emissions have become a worldwide necessity. Iran has the sixteenth ranking position of global greenhouse gas emissions and its rate of growth is above global average. Built environments are responsible for about 40% of energy consumption and it is generally approved that the greatest portion of built environment is dedicated to residential land use. Thus improving energy efficiency of the existing dwelling stock in urban regions will increasingly be part of achieving sustainable development in future. Therefore the main goal of this article is analyzing the sustainability of urban residential sector with focusing on operational energy consumption (Energy consumed during the in-use phase of a building's life which is their biggest environmental impact). For this purpose we calculated the operational energy consumption of residential sectors (annual sum of gas and electricity consumption) and study it’s correlations with urban form characteristics. To do this urban form characteristics influencing energy consumption of residential sector were chosen regarding literature review (independent variables). These variables include plot orientation, quality of the building, prime material of the building façade, building archaism, structure of the building, area of the plot and some other influencing characters. Data regarding gas and electricity consumption of residents (dependent variables) were gathered via contacting related organizations. In this regard the next step was to transfer these energies to joule unit. Residential sectors were divided to seven different dwelling types including central-yard houses, attached terrace houses (one, two and three stories), apartments (above 3 story buildings), and villas and declined houses. To better understand effects of urban form on residential energy use we normalized energy consumption data with housing areas. Several important conclusions were derived from correlation coefficients including the strong correlate between dwelling type and capitation consumption of operational energy. It was also specified that there is a mediocre correlate between capitation consumption of operational energy and quality, archaism, structure and area of the plot. In calculating operational energy of residential buildings, we found out that central-yard houses with 65 GJ/M2 are the least energy efficient dwelling type among others. The most energy efficient dwelling type couldn’t be determined between villas with 8 GJ/M2  and declined houses with 14 GJ/M2  via the data base of this study. In ANOVA analyses, other important outcomes could be summarizes as follow: “concrete and steel structures” consume less operational energy per capita than “brick and iron” and similarly “brick and iron” structures consume less energy than “clay and wood” structures. Furthermore we discovered that buildings solar gain and operational energy consumption per capita have inverse relationship with each other. It is also evident that those buildings favoring south sunlight consume less energy than central yard buildings (which are in advantage of the four dimension sunlight). Statistical analyses also revealed that with a little connivance dwellings dating back to over 60 years are the least energy efficient types while newly built dwellings (less than 5 years) are the most energy efficient housing types in operational energy consumption per square meter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban form
  • Energy consumption
  • Operational Energy
  • Dwelling Types
حاجی پور، خلیل (1391)، جزوه درس برنامه­ریزی مسکن، دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری.
شهرداری شیراز، معاونت برنامه­ریزی، مدیریت آمار، فناوری و اطلاعات مکانی (2013, 05 07)، سایت شهرداری شیراز، بازیابی از www.eshiraz.ir/infotech.
شعبانی، نسرین؛ رضایی قهرودی، زهرا؛ قادری، سمانه؛ عباسی، سعید؛ حقیقی، عبدالحمید (1388)، اصلاح الگوی مصرف؛ جلد 1، انرژی، انتشارات معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران.
کلانتری، خلیل (1382)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS، نشر شریف، تهران.
هاراوی، جان (1379)، درآمدی بر روش­های آماری: کاربرد آمار در پژوهش، ترجمه ملکمیان، لینا؛ برومندزاده، تقی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
دفتر برنامه­ریزی کلان برق و انرژی (1389)، ترازنامه انرژی سال 1389، انتشارات وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، تهران.
Akar, G., Chen, N., & Gordon, S. I. (2013), Influence of Neighborhood Types on Trip Distances: A Case Study of Central Ohio, 92nd Annual Meeting of the Transportation Research Board (pp. 1-19), TRB 2013 Annual Meeting, Washington, D.C.
Canadian Architect (2013, 02 14), Retrieved from Measures of Sustainability: http://www.canadianarchitect.com/asf/perspectives_sustainibility/measures_of_sustainablity/measures_of_sustainablity_intro.htm.
CORPUS (2011), CORPUS Discussion Paper 1 on Sustainable Housing Consumption, European Commission.
GHG Protocol (2015, 01 14), GHG Protocol for Cities, Retrieved from Greenhouse Gas Protocol: http://www.ghgprotocol.org/city-accounting.
Grubler, A. (2012), Urban Energy Systems. In G. W. Team, Global Energy Assessment (GEA) Toward a Sustainable Future (pp. 1307-1400), Cambridge University Press.
Gul, M. S., & Patidar, S. (2015), Understanding the energy consumption and occupancy of a multi-purpose academic building, Energy and Buildings,pp 155-165.
Holden, E., & Norland, I. T. (2005), three challenges for the compact city as a sustainable urban form: household consumption of energy and transport in eight residential areas in the Greater oslo Region, urban studies, pp2145-2166.
Holloway, D., & Bunker, R. (2005), Planning, Housing and energy use, National Housing Conference- Building for Diversity. Perth.
Hui, S. C. (2001), Low energy building design in high density urban cities, Renewable Energy, pp624-640.
Kellett, R. (2011), CITIES as if energy mattered, An urban form and community view of energy and carbon emissions.
Marique, A.-F., & Reiter, S. (2011), A method to evaluate the energy consumption of suburban neighborhoods, HVAC&R Research, pp88-99.
Mitchell, G. (2005), Urban development, form and energy use in buildings: A review for the SoLUTIONS project, Solutions and EPSRC.
Mohanty, B. (2012), SUSTAINABLE URBAN ENERGY: A Sourcebook for Asia,United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT), Nairobi.
O’ Leary, F., Howley, M., & Ó Gallachóir, B. (2005), Energy Consumption and CO2 Emissions in the Residential Sector 1990 – 2004, Sustainable Energy Ireland.
OECD. (2010), Cities and Green Growth-key points. Retrieved from OECD: http://www.oecd.org/urban/roundtable/45327138.pdf.
Pullen, S. (2007), Embodied Energy of Residential Areas,University of Adelaide Press, Adelaide.
Quadrelli, R., & Park, T. (2013, 06 11), Energy Efficiency Indicators Workshop: New Challenge: Doing so much more with so much less, International Energy Agency, Paris.
The Energy Sector Management Assistance Program (2014), Planning Energy Efficient and Livable Cities; MAYORAL GUIDANCE NOTE #6, The World Bank, Washington.
Troy, P., Holloway, D., Pullen, S., & Raymond, B. (2010), Embodied and Operational Energy Consumption in the City, Urban Policy and Research, pp9-44.
UNEP. (2007), Buildings and Climate Change: status, challenges and opportunities, United Nations Environment Programme.
UNEP. (2015, 09 17), Why Buildings, Retrieved from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/sbci/AboutSBCI/Background.asp
Ward, I. C. (2008), What are the energy and power consumption patterns of different types of built environment?, Energy policy, pp4622-4629.
Weinberg, S. L., & Knapp, S. (2002), Data Analysis for the Behavioral Sciences Using SPSS, Cambridge University press, Cambridge.
Wikipedia. (2014, 01 01), List of countries by greenhouse gas emissions, Retrieved from Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions.