دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1395 
2. بازتجسد «پرسه‌زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم

صفحه 17-28

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد