دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین 1395 
بازتجسد «پرسه‌زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم

صفحه 17-28

10.22059/jfaup.2016.59678

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد