دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1395 
7. بهینه‌سازی تناسبات و نحوه استفاده از رف نور در معماری کلاس‌های آموزشی

صفحه 81-92

محمد‌جواد مهدوی‌نژاد؛ منصوره طاهباز؛ مهناز دولت‌آبادی