تأثیر احساس امنیت بر رضایت‌مندی سکونتی در مجتمع مسکونی هزار دستگاه نازی‌آباد تهران بر اساس مدل ((C.P.T.E.D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه سوره، تهران

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

چکیده

امنیت، یکی از مهم‌‌ترین نیازهای بشر است. محققان بر این باورند که تامین و احساس امنیت به‌گونه­ای تنگاتنگ با مشخصه‌های کالبدی محیط و میزان رضایتمندی از آن در رابطه­ است. مطالعه حاضر بر مبنای مدل CPTED و با هدف بررسی تاثیر احساس امنیت بر میزان رضایت‌مندی سکونتی در مجتمع مسکونی هزار دستگاه نازی‌آباد تهران انجام شده است. پژوهش بر اساس مطالعه موردی و روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت و ­240 خانوار ساکن در مجتمع مسکونی هزاردستگاه از طریق پرسشنامه که بر اساس اصول و مولفه­های پیشنهادی در رویکردCPTED  تنظیم گردید مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که احساس امنیت ساکنان در سطح متوسط اما رضایت‌مندی سکونتی آنان در سطح پایین است. همچنین بین احساس امنیت و عوامل محیطی (در متغیرهای روشنایی و تهویه، دید و منظر) و بین احساس امنیت و عوامل اجتماعی در ساکنان بدون رضایت‌مندی در متغیر روابط همسایگی رابطه مثبت و معنی دار، اما در متغیرمدیریت و نگه‌داری رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. بطور کلی  نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین احساس امنیت و رضایت‌مندی سکونتی در مجتمع مسکونی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Sense of Security of Housing Satisfaction in Naziabad Residential Complex in Tehran Based On C.P.T.E.D Model

نویسندگان [English]

  • Ghasem Motalebi 1
  • Fatemeh Khodadadi Agh Ghal’e 2
  • Ali Akbari 3
1 Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Architecture, Faculty of Architecture, Soore University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Security is one of the most important human needs. Researchers believe that the need for security has a strong and close relationship with the physical characteristics of the environment and people’s satisfaction. To study the relationship between security and environmental (physical and social) satisfaction, ‘’CPTED’’ approach and its principals in Design and environmental planning and Urban landscape will be helpful. CPTED Model which is to comply with certain standards helps environmental designers to cope with social and security problems in residential and neighbourhood environment in order to help residents feel safe. The main environmental factors in the CPTED model are physical, functional, social and economical and perceptual-psychological variables, while the main environmental factors in the residential satisfaction are environmental, social and physical characteristics. A theory of residential satisfaction is developed and used in the specification of a model wherein compositional characteristics of the context of the dwelling and neighborhood in which residents live influence various dimensions of satisfaction. Residents’ opinions about their neighborhood offer important insights. They shed light on which aspects of the setting have a greater impact on overall residential environmental satisfaction. Any incongruence between the set of needs, especially security needs, and the current residential status can be used as a predictor for behavior. Thus residential satisfaction as a criterion of residential quality determine the degree to which a person is satisfied with residential environment. The research’s main questions are: 1.What is the relationship between residential satisfaction and the sense of security in the Naziabad residential complex? 2. How is the correctional coefficient between residential satisfaction and the sense of Security? 3. Can the CPTED Model and its principles be generalized into the Naziabad residential? Complex in order to measure the relationship between residential satisfaction and the sense of security?  This study aimed to determine the relationship between senses of security and residential Satisfaction in architectural design of the Tehran ‘’hezar-dastgah’’ residential complex. The method of research in this study is case-study with the use of correlational research method. Using the ‘’CPTED’’ approach and Sense of security and residential satisfaction, the research’s main tactic was survey research. 240 families in hezar-dastgah residential complex with at least 2 years of residency were purposively selected. To measure the dependent and independent variables a questionnaire was organized. Validity of the questionnaire was approved and in order to reach validity, the research used Cronbach's alpha coefficient technique. The statistical software ‘’SPSS’’ and Descriptive Statistics were selected to analysis the data with the use of Independent T-test, Chi-Square, One way ANOVA test and Pearson correlation coefficient.  The level of significance P<0/05 analysed. The results showed that the sense of security of Hezar-dastgah residents is at the average level. However, satisfaction is at a low level in the residential neighbourhood. The results also show that economic status, age, education and gender, have significant positive correlation with the sense of security. In sum, the research shows that there are positive relationship between the sense of security and residential satisfaction in Naziabad Residential Neighbourhood. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Security and Comfort
  • Residential satisfaction
  • C.P.T.E.D، Naziabad of Tehran’s Hezar Dastgah Residential Complex
جیکوبز، جین (1386)، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی و آ. افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
حشمتی، محمد (۱۳۸۴)، تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرائم و ناهنجاری‌ها، مجله صفه، شماره ۴۱، ص86-92.
حاجی نژاد، علی؛ رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین (۱۳۸۹)، بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، مجله جغرافیاوتوسعه، شماره17، صص 63-82.
ذبیحی، حسین؛ حبیب، فرح و رهبری منش، کمال (۱۳۹۰)، رابطه بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در تهران) ، مجله هویتشهر، سال پنجم، شماره ۸، صص103-118.
رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا (۱۳۸۸)، سنجش میزان رضایت‌مندی سکونتی ساکنان محله نواب، مجله پژوهش‌هایجغرافیایانسانی، شماره ۶۷ ، صص ۶۸ – ۵۳.
لنگ، جان (۱۳۸۸)، آفرینشنظریههاىمعمارى، ترجمه علیرضا عینى فر، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهى، تهران.
مطلبی، قاسم (1380)، روانشناسی محیطی، دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره 10، صص52-67.
نیومن، اسکار(۱۳۸۷)، خلقفضاهایقابلدفاع، ترجمه فائزه رواقی و کاوه صابر، انتشارات طحان، تهران.
Atlas, R, I (2008), 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention, By Taylor and Francis Group, LLC.
Amerigo, M. & Aragones, J (1997), A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction, Journal of Environmental Psychology, Volume 17, Issue 1, pp. 47-57.
Bonaiuto, M; Fornara, F & Bonnes, M (2006), Perceived Residential Environment Quality In middle- And low-Extension Italian Cities, Revue Européenne de Psychologie Appliquée / European Review of Applied Psychology, 56, pp. 23-34.
Cozens, P. M; Saville, G & Hillier, D (2005), Crime prevention through environmental design (CPTED): A Review and Modern Bibliography, Property Management, pp. 328-344.
Cleveland, G & Saville, G (2003, June), Introduction to 2nd Generation CPTED- Part2, CPTED perspective: The International CPTED Association Newsletter , pp. 4 -6.
Canter, David V (1977), The Psychology of lace, Architectural Press, London.
Galster, G. C and Hesser, G. W (1981), “Residential Satisfaction Composition and Contextual Correlates”, Environment and Behavior, 13 (6), pp. 735-758.
Liu, A.M.M (1999), Residential satisfaction in housing estates: a Hong Kong perspective, Automation in Construction, Volume 8, Issue 4, pp. 511-524.
Lansing, J. B & R.W. Marans (1969), Evaluation of Neighborhood Quality, AIP Journal, 11, pp. 195-199.
MetLife Foundation (2008, 08 18), www.policefuturists.org. Retrieved April 27, 2011, from Police Futurists International: www.policefuturists.org/pdf/LISC_SafeGrowth_final.pdf.
Michelson, W (1966), an Empirical Analysis of Urban Environmental Preferences, Journal of the Amer. Institute of Planners, 31, pp. 355-360.
Mohit, M. A (2010), Assessment of Residential Satisfaction in Newly Designed Public Low-Cost Housing in Kuala Lumpur, Habitat International, 34, pp. 18–27.
Newman, O (1972), Defensible Space, Macmillan, New York.
Robinson, M. B (1996), the Theoretical Development of CPTED: 25 Years of Responses to C. Ray Jeffery. In W. S. Laufer, & F. Adler (Eds.), The Criminology of Criminal Law: Advances in Criminological Theory, New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 427-462
Rush, M (1992), Politics and Society, An Introduction to Political Society (harvester whets sheaf) , AIP Journal, pp.868-885