دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1395 
برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

صفحه 81-90

10.22059/jfaup.2016.61104

لیلا علی پور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی