دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1395 
7. برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

صفحه 81-90

لیلا علی پور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی