دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، پاییز 1392 
4. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز

صفحه 33-42

محمدرضا فرزاد بهتاش؛ محمدعلی کی نژاد؛ محمدتقی پیربابایی؛ علی عسگری