دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1392 
ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز

صفحه 33-42

10.22059/jfaup.2013.51316

محمدرضا فرزاد بهتاش؛ محمدعلی کی نژاد؛ محمدتقی پیربابایی؛ علی عسگری