دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1392 
3. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

صفحه 27-42

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی