دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-91