دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1397 
7. کاربست رکن کارکردگرایی تریز در فرایند طراحی معماری

صفحه 83-94

مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ وحید قاسمی؛ محمود کریمی