دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1397 
5. گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

صفحه 53-66

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی