تبیین نقش های مورد انتظار از سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­های حرفه­ای به عنوان یکی از مشخصه­های مورد انتظار از حرفه­های کامل، همواره در تقویت موضع حرفه­ای شهرسازی، نقش­آفرین بوده­اند. با این وجود، نقش آنها نیز در گذار از رویکردهای سنتی متحول گردیده است. در این راستا، رویکرد انتقادی به عنوان یکی از رویکردهای مورد وفاق برای ترسیم چشم­انداز حرفه و بازتعریف نقش­های مورد انتظار از این سازمان­­ها، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سیر تحولات، هدف این مقاله، تبیین نقش­های مورد انتظار از سازمان­های حرفه­ای شهرسازی ایران و موقعیت­یابی آنها در این جریان گذار است. بدین منظور، روش تحلیل گفتمان انتقادی برای تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه­های گفتمانی استفاده شده است. با نمونه­گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، 19 فرد مطلع برای انجام مصاحبه از میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده­اند. نتایج پژوهش به شناسایی شش نقش برای سازمان­های حرفه­ای در عرصه­ای گسترده­تر از نقش­های معمول منجر شده است. این نقش­ها، در موقعیتی بینابینی میان نقش­های سنتی و بازتعریف شده قرار دارند که با باور نظریه انتقادی به اصلاح­پذیری سنت­ها، به جای تخریب و عبور از آنها، انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An explanation of professional associations in urban planning based on Critical Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • banafshe yadegarzade 1
  • FARSHAD NOURIAN 2
1 student of urban planning, Faculty of fine art, university of tehran, Tehran
2 School of Urban Planning, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Professional planning associations have acted as a critical component in advancing the professional status of urban planning as an independent profession. This is in the face of the fact that planning profession, by way of criticizing the instrumental rationality, has struggled with its own identity as a profession. The expected role of professional associations, which are making a transition away from the traditional frameworks, is making it more difficult for these bodies to face the ever-increasing challenges. Traditionally, these associations have tended to make a distinction, between what is considered as a profession and what is not. Thus, the traditional definition of professionalism and profession - while being criticized from different perspectives- has dominated the evaluation of the profession for a long time. Even today, it cannot be said with certainty that its domination has come to ended. However, theoretical shifts toward new approaches such as critical approach have opened new perspectives and have influenced the perception of full-fledged and credible profession. Critical approach provides new basis for redefining traditional roles and increase the responsiveness of professional associations toward new concerns in the planning field. Along with these transitions, the desired role of professional associations has also changed and has expanded beyond the limited scope of the traditional conceptions of profession. This process moves along with the fundamental changes in the concepts of profession and professionalism. New concepts such as “organizational-managerial” and “Hybrid” professionalism can be considered as the signs of this transition.  The traditional roles and their redefinition based on critical approach have provided us with a theoretical base, enabling us to critically look at the roles and responsibilities of urban planning professional associations in Iran and investigate their position on this transition process. The research approach was qualitative. In this regard, Critical Discourse Analysis (CDA) has been chosen as a research methodology. This method is sensitive to the context and has a capacity to uncover distortions. Non- probability sampling, consisting of purposive sampling technique was used to collect data using Semi-structured interviews. In this regard, 19 discursive interviews with selected members of professional and managerial bodies of planning associations and non-member planners have been conducted to achieve theoretical saturation. The findings reveal that professional associations in urban planning face with six different roles, which include a wide range of concerns in different aspects. Comparative comparisons showed that the position of extracted roles is somewhere in between traditional and redefined roles with a greater tendency towards traditional roles. This position can be interpreted as the associations’ dual role. On one hand, they are expected to comply with traditional roles to strengthen the foundations of the profession in the profession/non-profession dichotomy. On the other hand, they are expected to move toward new perspectives and redefined concepts of professionalism. This dual role means that for urban planning, the initial concern of substantiating its claims to professional status is still a major preoccupation. Although the necessity of moving toward new perspectives is acknowledged, it appears that it is not easy to step on this path.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning profession
  • urban planning associations
  • Critical Theory
  • critical discourse analyze
سیگل، چارلز (1393)، نابرنامه ریزی، ترجمه محمد شورچه، چاپ اول، انتشارات مدیران امروز، تهران.
 عسگری، علی (1395)، نظریه برنامه ریزی ارتباطی، در مجموعه ویراستاری شده توسط پرویز اجلالی، مجتبی رفیعیان و علی عسگری، نظریه برنامه ریزی؛ دیدگاه های سنتی و جدید، 241-258، چاپ چهارم، نشر آگه، تهران.
کرسول، جان دبلیو (1391)، روش و طرح تحقیق کیفی؛ انتخاب از میان 5 رویکرد، ترجمه طهمورث حسنقلی پور، اشکان الهیاری و مجتبی براری، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران.
 کریس برگ، لوییس (1386)، کشمکش های سازنده از اوج تا فرود، ترجمه عسگر قهرمان پور بناب، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
 محمدپور، احمد (1392الف)، روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1، انتشارات جامعه شناسان، چاپ دوم، تهران.
 محمدپور، احمد (1392ب)، روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 2، چاپ دوم، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
 هابرماس، یورگن (1380)، بحران مشروعیت؛ تئوری دولت سرمایه داری مدرن، ترجمه جهانگیر معینی، انتشارات گام نو، تهران.
Abbott, A (1988), The systems of professions, University of Chicago press, Chicago.
Beauregard, R.A (1983), Planners as workers: a Marxist perspective, In J.Blau, M.LaGory and J.Pipkin (Eds.), professionals and urban form (pp.183-207). Albany, Sunny press, NY.
Eraut, M (2002), Developing professional knowledge and competence, Routledge, ????.
Evetts, J (2014), The concept of professionalism: Professional work, professional practice and learning, In International handbook of research in professional and practice-based learning (pp. 29-56). Springer, Dordrecht.
Campbell, H & Marshall, R (2005), Professionalism and planning in Britain, The Town Planning Review, 76(2), pp.191-214.
Glazer, N (2000), The public’s image of the profession, In L.Rodwin & B.Sanyal (Eds.), the profession of city planning: changes, images and challenges 1950-2000 (pp.224-230). Center of urban policy research.
Gleye, P.H (2015), City Planning versus Urban Planning: Resolving a Profession’s Bifurcated Heritage, Planning Literature, Vol.30, No. 1, p.1-15.
Greenwood, R; Suddaby, R & Hinings, C.R (2002), Theorizing change: the role of professional associations in the transformation of institutionalized fields, Academy of Management Journal, 45(1), pp.58-80.
Evans, B (1993), why we no longer need a town planning profession, Journal of Planning Practice and Research, 8(1),pp.9-15. 
Healy, P (2009), The pragmatic tradition in planning thought, Journal of Planning Education and Research, 28(3), pp.1-27.
Healy, P (1992), Planning through debate: the communicative turn in planning theory, Town Planning Review, 63(2), pp.143-162.
Howe, E (1992), Professional role and the public interest in planning, Journal of Planning Literature, No. 6, pp.230-248.
Howe, E (1980), Public profession and the private model of professionalism, Journal of National Association of Social Workers, 25(3), pp.179-191.
Huxley, M & Yiftachel, O (2000), New paradigm or old myopia? Unsettling the communicative turns in planning, Journal of Planning Education and Research, 19, pp. 333-342. 
Innes, J.E (1995), Planning theory’s emerging paradigm: communicative action and interactive practice, Journal of Planning Education and Research, 14, pp.183-189.
Kvale, S & Brinkman, S (2009), Interview: Learning the craft of qualitative research interview, Second editions, Sage publication, ?????.
Louw, J (1990), Professionalizing Psychology, Gutenberg, Pretoria.
Mason, M (2010), Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews, Forum: Qualitative Social Research, 11(3), pp.1-19.
Markusen, A.N (2015), How real world work, Advocacy and political economy strengthen planning research and practice, Journal of Planning Education and Research, 81(2), pp.143-152.
McClelland, C.E (1990), Escape from Freedom? Reflections on German Professionalization 1870-1933, In R.Torstendahl & M.Burrage (eds.), the Formation of Professions: Knowledge, State and Strategy (pp. 97-113), Sage Publications, London.
Murphy, E & Fox-rogers, L (2015), Perception of the common good in planning, Cities, 42, pp.231-241.
Myers, D & Banerjee, T (2005), Toward Greater Heights for Planning, Journal of the American Planning Association, 71(2), pp.121-129.
Noordegraaf, M (2007), From pure to hybrid professionalism in ambiguious public domain, Journal of Administration and Society, 39(6), pp.761-785.
Schultze, R (2007), what does it mean to be a self-governing regulated profession?, Journal of Property Tax Assessment and Administration, 4(3), pp. 41-53.
Slater, T (2006), The eviction of critical perspectives from Gentrification research, Journal of Urban and Regional Research, 30(4), pp.737-757.
Starks, H & Brown Trinidad, S (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory, Journal of Qualitative Health Research, 17(10), pp.1372-1380.
Stoltz, C & Govender, K.K (2014), The role of professional association in the South African education and training System, Journal of Social Science, 41(2), pp.201-208.
Thacher, D (2013), The professional association role, Cities, 32, pp. 169-170.
Vigar, G (2012), Planning and professionalism: Knowledge, judgment and expertise in English planning, Planning Theory, Planning Theory, 11(4), pp.361-378.
Wilensky, H. L (1964), The professionalization of everyone?, American Journal of Sociology, 70 (2), pp. 137–158.
Wodak, R (2009), The discourse-historical approach, In R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods for Critical Discourse Analysis (pp. 63-95), Sage (2nd revised edition), London.