مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 گروه معماری،موسسه آموزش عالی پردیسان،فریدونکنار،ایران

چکیده

جمعه مسجد اردبیل، در طول حیات بیش از هزار ساله­ی خود، خسارت­های بسیاری را بر اثر عوامل انسانی و طبیعی بر کالبد و محتوای خود دیده­است. پی بردن به فرم منحنی گنبد فرو ریخته مسجد در جهت تکمیل خطوط اصلی بنا برای ساخت گنبد جدید در مرمت، امری ضروری است. هم­چنین شناخت جایگاه جمعه مسجد به­عنوان یکی از مساجد مهم و کهن کشور و نیز بررسی تاثیرپذیری از و تاثیرگذاری بر بناهای مشابه متقدم و متاخر خود، بدون اشراف دقیق بر ویژگی­های معماری آن، امکان­پذیر نخواهد بود. هدف پژوهش، یافتن منحنی گنبد جمعه مسجد اردبیل با بررسی پلان­ها و مقاطع مشابه آن و از نوع بنیادی است. روش تحقیق، تحلیلی – تطبیقی و به­صورت داده­بنیاد است. ماهیت پژوهش، آمیخته است. گردآوری داده­ها از روش میدانی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه­ای بوده­است. پس از مقایسه­ی تطبیقی 20 بنای مشابه با جمعه مسجد در بازه­ی زمانی صد سال قبل تا صد سال بعد از آن، بر اساس متغیرهای مختلفی نظیر نوع پلان، گوشه­سازی، تزیینات، شکل ساقه گنبد، نحوه­ی نورگیری و نیز تناسبات گنبدخانه، نزدیک­ترین بناها به بنای مورد نظر مشخص گشته و منحنی گنبد آنها روی جمعه مسجد شبیه­سازی و با شناسایی نوع منحنی و ترسیم دقیق آن، شکل اولیه گنبد ایلخانی جمعه مسجد ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezazadeh Ardebili 1
  • Majid seyedi Saroi 2
  • sara taheri amiri 3
1 Architecture Department,University College of Fine Arts,University of Tehran,Tehran,Iran
2 Architecture Department, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Architecture Department,Pardisan Higher Education Institute,Fereydunkenar,Iran
چکیده [English]

Historic events during of building`s existence, can trace many damages on their skeleton and content. During more than a thousand years, many parts of Ardabil`s Jome mosque has disappeared due to human and natural factors. Demolition of mansion`s dome than built in Eilkhani period, is a physical and visual main damage. Ardabil`s Jome mosque has built on ancient base. First mosque in Islamic primary centers, has constructed into harem than today, some parts of his columns has reconnaissance in archeological excavations. In Saljouqi period (fifth century), dome`s plan and narthex has built on part of first mosque`s harem. Through Mongolian aggression, the dome and vault of Ivan were collapsed and reconstruction of dome was happen in second half of seventh century and methinks that vault of Ivan does not reconstruction within Qajar period that wooden ceiling with 8 column push the space of Ivan. In Eilkhani period west harem has built upon of old harem too, that evidently its use was not the mosque. In ninth century this harem and other parts of mosque used for capitol but the new construct in the mosque was not happen. This event has recurred in Safavi period too and synchronously importance of the complex decreased insofar as change to cemetery. Practically can say that demolition of dome occurred in twelfth century and it never reconstructed. In recently years Jome mosque has repaired. Consolidation and concrete injection in bottom of foundation was happen. Finally, new dome with iron structure and irrelative arc has built and stand up to dome`s plan. Though, achievement to circumstance of form and skeleton from lost parts, generally vindicate by adduce to historic evidences, olden context, ancient predications and pictures, oral traditions and finally Ardabil`s Jome mosque`s comparative study with contemporary and conspecific buildings. Understanding the curved shape of its collapsed dome is critical in order to build a new dome that based on main lines of dome`s curve in the restoration process. Also without accurate knowledge of its architectural attributes, it is almost impossible to appreciate the Jome mosque as one of the oldest and most influential mosques of Iran, and how it has been influenced by prior buildings and has impacted the architecture of subsequent buildings. This study aims to find and redesign the curve of the Ardabil`s Jome mosque`s dome by researching similar plans and sections with a fundamental approach. It utilizes an analytical – comparative methodology with grounded theory manner. Essence of this research is quality and quantity. First, data will be collected from library sources and through undertaking a field study. Then, a comparative study of 20 similar buildings built during 100 years before and after the time Jome mosque was built will be conducted. Finally, based on various characteristics such as type of plan, cornering, decoration, shape of the dome`s ring, type of lighting, and proportions of dome`s plan, the most similar buildings to Jome mosque will be determined and the curve of the their dome will be simulated on Jome mosque to find its dome`s original Eilkhani form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil`s Jome mosque
  • dome`s curve
  • Eilkhani period
  • Comparative Study
انیسی، علیرضا (1396)، مطالعه­ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران.
پوپ، آرتور آپهام (1370)، معماری ایران، غلامحسین صدری افشار، فرهنگسرا، تهران.
پیرنیا، محمد کریم (1380)، سبک­شناسی معماری ایرانی، غلامحسین معماریان، پژوهنده – معمار، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1383 الف)، گنجنامه، دفتر ششم: مساجد، روزنه، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1383 ب)، گنجنامه، دفتر هفتم: مساجد جامع (بخش اول)، روزنه، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1383 ج)، گنجنامه، دفتر هشتم: مساجد جامع (بخش دوم)، روزنه، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1389 د)، گنجنامه، دفتر یازدهم: امام­زاده­ها و مقابر (بخش اول)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1389 ه)، گنجنامه، دفتر دوازدهم: امام­زاده­ها و مقابر (بخش دوم)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حاجی قاسمی، کامبیز (1389 و)، گنجنامه، دفتر سیزدهم: امام­زاده­ها و مقابر (بخش سوم)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
زمرشیدی، حسین (1387)، طاق و قوس در معماری ایران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تهران.
زمرشیدی، حسین (1374)، مسجد در معماری ایران، کیهان، تهران.
سیرو، ماکسیم (1376)، مسجد جمعه اردبیل، ترجمه نادیه ایمانی، اثر، شماره 15 و 16، صفحه 205-180.
شاه محمد اردبیلی، رحمان (1395)، از ارته­ویل تا اردبیل، جلد یک، مکارمی، اردبیل.
صفری، بابا (1353)، اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج 2، مولف، تهران.
عقابی، محمد مهدی (1378)، دائره­المعارف بناهای تاریخی در دوره اسلامی (مساجد)، انتشارات سوره، تهران.
گدار، آندره (1377)، هنر ایران، بهروز حبیبی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
گلمبک، لیزا و دونالد ویلبر (1374)، معماری دوره تیموری در ایران و توران، محمد یوسف کیانی، سازمان میراث کشور، تهران.
موسوی، سید محمود (1376)، مسجد جامع اردبیل، در مجموعه مقالات همایش معماری مسجد؛ گذشته حال آینده، اصفهان، دانشگاه هنر، صفحه 650-633.
ویلبر، دونالد (1346)، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانی، عبدالله فریار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
هیلن براند، روبرت (1383)، معماری اسلامی شکل، کارکرد و معنی، باقر آیت­الله­زاده شیرازی، روزنه، تهران.