اندازه گیری عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی ‏هوشمند شبیه سازی شده در مقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشکده معماری دانشگاه پیام نور شرق تهران ، تهران ، ایران

چکیده

در ده‌های اخیر اثرات مخرب مصرف بی رویه سوخت‌های تجدید ناپذیر و کم توجهی به مفهوم پایداری، صدمات قابل ‏توجه‌ای را به محیط زیست وارد کرده است. طبق آمار مراکز معتبر پژوهشی حدود چهل درصد از انرژی مصرفی بشر ‏در بخش ساختمانی به مصرف می‌رسد، بنابراین توجه به بخش ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است. از اصول ‏معماری پایدار مصرف بهینه انرژی و کاهش تلفات حرارتی و بهره گیری از انرژی‌های تجدید پذیر می‎‌‎باشند. دیوار ‏خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند (هوشمندی عایق به صورت دستی اعمال شد)، برنامه اصلی این پژوهش تجربی ‏و نوآورانه می‌باشد. آزمون‌ها بصورت تجربی بر روی دو اتاق آزمون و کنترل صورت گرفت و نتایج مورد مقایسه ‏واقع شد. علت بکار گیری عایق آیروژلی نخست به دلیل ممتاز بودن خاصیت عایق گرمایی این ماده بود و دیگر اینکه ‏طبق نظر متخصصین دانشکده شیمی دانشگاه تهران امکان ساخت آیروژل با خاصیت عایقی هوشمند، نسبت به ‏محرک‌های محیطی امکان پذیر می‎‌‎باشد. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان داد که با فرض مشخصات اتاقک ها؛ ‏اتاق آزمون دارای دیواری با دو لایه عایق آیروژلی هوشمند، نسبت به اتاق کنترل کاملا مشابه اما فاقد عایق؛ در طول 24 ‏ساعت 0/9 ‏‎±‎‏ 28/8 کیلو ژول انرژی بیشتری را به داخل اتاقک آزمون انتقال می دهد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of the thermal performance in external wall with simulated ‎smart ‎Aerogel insulation compared to the same wall without insulation

نویسندگان [English]

  • kaveh iravani 1
  • heidar jahanbakhsh 2
1 student
2 Payame Noor University Department of Architectural Engineering in the Tehran Shragh, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the destructive effects of excessive consumption of non-renewable fuels and lack ‎‎of attention to the concept of sustainability have caused significant damage to the environment. ‎Eliminating natural resources and making destructive climate change is a direct ‎impact of human ‎effort on achieving modernity, an endeavor which has a ‎positive purpose but destructive manner. ‎The problems created, including rising ‎ground temperatures and many of the problems raised, have ‎attracted the attention ‎of the people of all countries. According to reliable reports of research ‎centers, about 40% of energy consumed by human is ‎consumed in the building sector, so attention ‎to the building sector is very important. From the ‎principles of sustainable architecture are optimum ‎energy consumption and reduced thermal losses ‎and the use of renewable energy.‎‏ ‏Today, modern ‎technologies of the word "intelligence" is very important. In fact, it could be argued, that in the near ‎future an important part of modern technologies, will be related to intelligence. These changes will ‎happen in the building industry and even today it is visible start. The purpose of this study was the ‎comparison check of the thermal conductivity coefficient of a particular type of an external wall ‎with smart Aerogel insulation compared with the thermal conductivity coefficient of the same type ‎of wall but without insulation. In the studies, a similar sample of this case was not observed, this ‎research is innovation and unique. Two test chambers one to test and the other to control were ‎constructed for the purpose of the research. The southern walls of the two test chambers (the main ‎wall) were designed to make changes to independent variables. The purpose of the research is to ‎use smart Aerogel in external building covers, and because of the intelligence or controllability has ‎not yet been made, the intelligence function is ‎performed by simulation ( the function of the smart ‎Aerogel is simulated by hand) and its results will be ‎investigated.‎The external wall with smart ‎Aerogel insulation (intelligence is ‎manually applied) is the main program of this experimental and ‎innovative research and the results ‎of the tests were compared to the control chamber, which was ‎completely similar and just without ‎insulation. The first reason for the use of the Aerogel insulation ‎was due to the excellent insulation ‎properties of the material (the Aerogel is the best insulation in ‎the world which has been ever discovered), and the second reason was because of according to the ‎some research institutes ‎in the science of materials ‎‎(Department of Chemistry in the University of ‎Tehran)‎‏ ‏the possibility of ‎making smart Aerogel insulation is possible which they response to ‎environmental ‎‎stimuli.‎‏ ‏‎.‎‏ ‏The results of this study proved the positive effect of the external wall with two layers of the‏ ‏smart ‎Aerogel insulation‎ compare to the same type of wall but without insulation ‎and ‎The research showed that the test chamber with the smart Aerogel insulation, considering all ‎test ‎conditions compared to the same control chamber without insulation Transmits ‎more than 28.8 ‎‎± 0.9 KJ into the test chamber during the 24 hours.‎‎ ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Wall
  • Aerogel Insulation
  • Intelligence
  • Test Chamber
  • Energy
    انصاری، مجتبی؛ بمانیان، محمدرضا؛ مهدوی نژاد، محمدجواد و حسینی کیا، سید محمد مهدی (1391)، مکانیابی محوطه­های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر، کاربرد ترکیبی FGD و فرایند سلسله مراتبی AHP ، مدیریت شهری، شماره 29، صص 7 – 22.
    بیکر، تزل ال (1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعى، ترجمه هوشنگ نایبى، انتشارات روشن، تهران.
    خاکی، غلامرضا (1378)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران.
    عباسی، محمد رضا؛ طاهباز، منصوره و وفایی، راحیل (1394)، معرفی سیستم نوین ساختمانی تغییرپذیر (فناوری نو در طراحی معماری اقلیمی)، نقش جهان، جلد 5، شماره 2، صص 43 – 54.
    محمد، شقایق (1392)، مطالعه رفتار حرارتی مصالح رایج در ساخت دیوار (ساختما نهای مسکونی شهر تهران)، نشریههنرهایزیبا - معماریو شهرسازی، دوره 18، شماره1، صص 69 – 78 .
    مرادی، ساسان (۱۳۸۹)، تنظیم شرایط محیطی، انتشارات شهیدی، تهران.
    مهدوی نژاد، محمد جواد (1392) ، الگوی انرژی دوستی در ساختمان براساس رفتار حرارتی بام، نقش جهان، سال سوم، شماره 2، صص 35 - 42.
   Abeer, S & Yousef, M (2017), Smart Material Innovative Technologies in architecture, Toward Innovative design Paradigm, Department of Architecture and Engineering, Tunta UN, Egypt, Energy Procedia, Vol.115, pp. 139 – 154.
   Addington, M & Shodek, D (2005), Smart Materials and New Technologies For the architecture and design professions, Harvard University, U.S.A.
   Diakaki, C; Grigoroudis, E & Kolokotsa, D (2008), Towards a multi-objective optimization approach for improving energy efficiency in buildings, Energyand Buildings, Vol. 40, pp. 1747–1754.
   Fogel, D. B (1995), Evolutionary Computation toward a New Philosophy of Machine Intelligence, IEEE Press, USA.
   Fraisse, G; Bai Y; Pierrès, N & Letz ,T (2009), Comparative study of various optimization criteria for SDHWS and a suggestion for a new global evaluation, Solar Energy, N.83, pp. 232-245.
   Gunerhan, H & Hepbasli, A (2007), Determination of the optimum tilt angle of solar collectors for building applications, Building and Environment, No.42, pp. 779–783.
    Kimber, M; Clark, W & Schaefer, L (2013), Conceptual analysis and design of  partitioned multifunctional smart insulation, Applied Energy, 114 , pp. 310–319.
    Loonen, R; Treka, M; Costola, D & Hensen, J (2013), Climate adaptive building shells: State of the art and future challenges, Renewable and sustainable Energy Reviews, 25, pp. 483-493. 
    Saidam, M. V; Obaidi, K. M; Hussein, H & Ismail, M. A (2017), The Application of smart materials in building facades, Eco. Env. & Cons., 23, pp. 8-11.
    Schwartz, M (2008), Ed. Smart Materials, CRC Press Boca Raton, USA.
   Vasco, D. A; Mejias, M.M & Aguilera, R. O (2016), Thermal simulation  of  a social dwelling in Chile: Effect of the thermal zone and the temperature- dependent thermos physical properties of light envelope materials , Applied  Thermal Engineering , volume 112 , pp. 771-783.