سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

به منظور دستیابی به هدف اصلی مطالعه حاضر مبنی بر شناسایی رابطه میان فقرشهری و دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین، رویکرد فقر قابلیتی و شاخص فقر چندبعدی، مدل حداقل فاصله برای اندازه گیری دسترسی به خدمات و محاسبات فاصله بر اساس خط مستقیم یا روش اقلیدسی مدنظر قرار گرفتند. برای تبیین چگونگی پراکنش فقر در شهر قزوین، شاخص­های فقر شهری (23 شاخص) از متون نظری و تجربی مرتبط استخراج شده و پس از انجام تحلیل عاملی، در سه عامل جمعیت وابسته، محرومیت اجتماعی و محرومیت مسکن و محرومیت درآمدی خلاصه و در محیط GIS ترسیم گردیدند. نتایج حاکی از تمرکز فقر شهری در بخش­های جنوب و جنوب غربی شهر است. از طرف دیگر بررسی­های صورت گرفته در دسترسی به خدمات شهری از طریق روش­های عینی و ذهنی (استفاده از پرسشنامه) و استفاده از تحلیل عاملی، نشان­دهنده ضعف برخی از خدمات شهری در سرویس­دهی به ساکنین (بویژه در پهنه های فقیر) می­باشد. در نهایت با بکارگیری رگرسیون خطی، یافته­های تحقیق نشان­دهنده وجود رابطه نسبی معنی­داری بین فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری است، به طوری که شاخص فقر شهری با دو عامل خدمات پایه مسکن وخدمات سطح برزن همبستگی داشته و رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Urban Poverty and its Relationship with Access to Services in Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Zebardast 1
  • Raziyeh Ramezani 2
1 Professor, School of Urban and Regional Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran
2 Ph.D. Student in Urban and Regional Planning, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Exploring distribution of urban poverty in Qazvin city, accessibility to urban services in poor districts of the city, and evaluating the relationship between urban poverty and access to urban services are the purposes of the study. By reviewing urban poverty theoretical literature, the Amarita Sen (1981) definition for capability approach of poverty and multidimensional poverty index (MPI (, against the classic approaches or income poverty was addressed in the study. According to this approach, poverty is related to the accessibility of people to services which are desirable. In other words, while lack of income is not rejected as an important factor, enjoying sufficient income is not equal to be far from any deprivation for a certain individual/household. Dimensions of Urban Poverty regarding this approach are Income poverty, Health poverty, Education poverty, Tenure insecurity, Personal insecurity and Disempowerment. On the other hand, Lynch (1981(definition of accessibility is considered, which is "the ability of urban residences to have good access to activities, resources, services, information and alike". Most common accessibility measures are the well-known gravity potential formula, minimizing travel cost, covering objectives and minimum distance. In this study minimum distance model is used for measuring the accessibility, which is the distance between origin and a certain kind of services-for example a park. For distance calculations, the Euclidian distance or straight-line method is selected among other methods such as Manhattan block (distance along two sides of a right-angled triangle, the base of which is the Euclidian distance) or Network (shortest network paths). For exploring urban poverty distribution in the city of Qazvin, urban poverty indices are collected from literature review and finally 23 indices are selected, which by using factor analysis, these indices are transformed into three factors and then mapped in GIS. The three factors are named “dependent population”, “social housing deprivation” and “income deprivation”. Results show that urban poverty does not have an even distribution in the city and is mostly concentrated in south and west south of the city. Also surveys conducted in access to urban services by objective and subjective methods and factor analysis; reveal that some of urban services are not accessible for residents, especially the ones in poor areas. Objective method in here is based on drawing optimum radius for capturing function area of each urban services, applying GIS software while employing accessibility to services methods as mentioned above. Subjective method is accomplished through distributing questionnaire in poor districts of the city while the number of questionnaires and determining the districts are recognized using Neyman Allocation Method. Understanding the relationship between urban poverty and accessibility to urban services, separate linear regressions are applied in the poverty factors identified, the index of multiple deprivation (IMD) and five factors which are extracted from factor analysis of access to urban services. Using linear regression, indicates a meaningful relationship between urban poverty and accessibility to urban services, as index of multiple deprivation (IMD) correlates with “basic housing services” and “district level services” and there is a meaningful and direct relationship between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban poverty
  • Poverty Mapping
  • Access to Urban Services
  • Qazvin City
  • factor analysis
  • linear regression
آمارتیا سن (1382)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه: دکتر وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین (1386)، برنامه توسعه راهبردی قزوین، شهرداری قزوین، قزوین.
زبردست، اسفندیار (1387)، جزوه درسی آمار و روش­های کمی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
شارستان، مهندسین مشاور (1388)، راهبرد توسعه شهر قزوین، اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین.
شارمند، مهندسین مشاور (1370)، طرح تفصیلی شهر قزوین، اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین.
شهر و برنامه، مهندسین مشاور (1386)، طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه نفوذ، اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین.
طرح محیط پایدار، مهندسین مشاور (1387)، طرح توانمندسازی سکونتگاه­های فرودست و حاشیه­نشین، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران.
طرح محیط پایدار، مهندسین مشاور (1384)، طرح راهبردی، تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده (مسأله دار) شهر قزوین، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران.
 مرکز آمار ایران (1385)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 شهر قزوین، اطلاعات در مقیاس بلوک شهری، مرکز آمار ایران، ‌تهران.
Apparicio, Philippe & Anne-Marie Seguin (2006), Measuring the Accessibility of Services and Facilities for Residents of Public Housing in Montreal, Urban Studies, Vol. 43, No.1, pp. 187-211.
Baharoglu and Kessides (2002), Urban Poverty, A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies, Chapter 16, Macroeconomic and Sectoral Approaches, Vol.2, pp. 123-159.
Baker, Judy, Nina Schuler (2004), Analyzing Urban Poverty; A Summary of Methods and Approaches”, World Bank Policy Research Working Paper, 3399, pp.48-56.
Baud, Isa; N. Sridharan & Karin Pfeffer (2008), Mapping Urban Poverty for Local Governance in an Indian Mega-City: The Case of Delhi, Urban Studies, Vol. 45, No.7, pp. 1385–1412.
Bedi, Tara; Aline Coudouel & Kenneth Simler (2007), More than a pretty picture, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, DC.
Coudouel, Aline; Jesko S. Hentschel & Quentin T. Wodon (2002), Poverty Measurement and Analysi, Chapter 1, Annex A-Technical Notes, Core Techniques and Cross-Cutting Issues, Vol.1, pp.405-427.
De la Espriella, Carlos (2009), A Technique for Small-area Poverty Analyses, Urban Studies, Vol. 46, No. 23, pp. 2410-2413.
Davis, Benjamin(2003), Choosing a method for poverty mapping, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Henninger, Norbert & Mathilde, Snel (2002), Where are the poor? Experiences with the Development and Use of Poverty Maps, World Resources Institute, Washington, DC.
Hentschel, Jesko; Jean Olson Lanjouw; Peter Lanjouw, & Javier Poggi (1998), Combining Census and Survey Data to Trace the Spatial Dimensions of Poverty: A Case Study of Ecuador, the World Bank Economic Review, Vol. 14, pp. 147-160.
Higgs, Gary (2005), A Literature Review of the Use of GIS-Based Measures of Access to Health Care Services, Health Services & Outcomes Research Methodology, Vol.5, pp.119-139.
Lotfi, Sedigheh & M. J. Koohsari, (2009), Analyzing Accessibility Dimension of Urban Quality of Life: Where Urban Designers Face Duality Between Subjective and Objective Reading of Place, Social Indicators Research,Vol. 94, pp. 417-435.
Masika, Rachel; Atjan de Haan & Sally Bbaden (1997), Urbanization and Urban Poverty: A Gender Analysis, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK.
Mercado,Susan; Kirsten Havemann; Mojgan SamiHiroshi Ueda (2007), Urban Poverty: An Urgent Public Health Issue, Urban Health, Vol. 84(Suppl 1),pp 7–15
Moser, Caroline et al. (1996), Urban Poverty Research Sourcebook: Modules I: Indicators of Urban Poverty, World Bank Working Paper No. 5, Washington, D.C 20433 U.S.A.
Physical Planning Research Center (2009), City Development Strategy (CDS) for Shahroud City, Tehran, Iran.
Sen, Amartya, (1981), Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation, Clarendon Press, Oxford
Talen, E and L Anselin (1998), Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds, Environment and Planning A, Vol. 30, pp.595-613.
Talen, E (1998), Visualizing fairness: equity maps for planners, Journal of the American Planning Association, Vol. 64, No.1, pp. 22-38.
Talen, Emily (2003), Neighborhoods as service providers: a methodology for evaluating pedestrian access, Environment and Planning B: Planning and Design, Vol.30, pp.181-200.
United Nations (UN) (1995), The World’s Women: Trends and Statistics, United Nations, New York.
Wratten, Ellen (1995), Conceptualizing urban poverty, Environment and Urbanization, Vol 7, No. 11, pp. 15&27.
Zebardast, Esfandiar (2008), The Housing Domain of Quality of Life and Life Satisfaction in The Spontaneous Settlements On the Tehran Metropolitan Fringe, Social Indicators Research, Vol. 90,307-324.
www.worldbank.org,2011