دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-81