بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی* پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
 
 تسرّی مفهوم پایداری در حوزه گردشگری با هدف حفظ کیفیت و خصوصیات جامعه میزبان در عرصه های گوناگون از یک سو و بهره مندی از منافع گردشگری و برنامه ریزی مناسب در این حوزه از سوی دیگر از جمله چالش های کنونی در حوزه گردشگری بافت­های زنده تاریخی به شمار می آید. در پژوهش حاضر با تمرکز بر پایداری اجتماعی مقوله گردشگری و پیامدهای آن در  بافت زنده تاریخی فهادان یزد از منظر  جامعه میزبان با استناد بر رویکردی تحلیلی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند. راهبرد تحقیق تلفیقی مشتمل بر روش تحقیق مبتنی بر  زمینه، جهت شناسایی پیامدهای گردشگری در منطقه و روش تحقیق پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه با هدف بررسی نگرش جامعه میزبان اساس پژوهش را شامل می شود. یافته های منتج از سنجش نگرش جامعه میزبان در منطقه فهادان نشان می دهد، از بعد اجتماعی گردشگری در وضعیت پایداری قرار دارد. وابستگی منطقه به گردشگری، پیش بینی بهبود شرایط محله به ویژه در عرصه امنیتی و محیطی، میزان آگاهی و حساسیت افراد نسبت به مسائل فرهنگی و هویتی از جمله عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی افراد نسبت به گردشگری می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residents` Attitude Toward Tourism and its Impacts* Case study: Fahadan district

نویسنده [English]

  • Samira Adeli
Lecturer, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Abstract
During recent decades, tourist industry remarkably achieves an explosive growth all over the world; nevertheless, each destination can only sustain a specific level of acceptance of tourism development beyond which further development can result in socio-cultural deterioration or a decline in a quality of the visitors' experience. The social carrying capacity of a destination is the ability to absorb tourism development before negative impacts are felt by the local residents and the host community ceases to satisfy and attract tourists; consequently, the concept of social carrying capacity is strongly associated with residents' attitude toward tourism. Drawing from current literature, residents' attitude toward tourism development and its following impacts are proposed, being preceded by detecting tourism impacts classified under three different groups including socio-cultural, economic and environmental consequences. Furthermore, focusing on how tourism is perceived by residents, the present study is going to analytically discuss the factors influencing on residents` attitude toward tourism and its consequences. Accordingly social exchange theory is adopted as a theoretical framework for developing an understanding of residents' attitude toward tourism, and the Maslow's hierarchy of needs is going to be tested to demonstrate whether it can support residents' attitude toward tourist impacts in this specific situation or not.   The study was conducted in March 2010, the peak tourist season, at Fahadan district, a heritage urban fabric located in historic city of Yazd.  Two hundred thirty-six respondents in Fahadan arranged in three different groups including residents, shopkeepers and public sector providers complete the survey. The research shows that respondents support the current magnitude of Tourism and favor its expansion. The result is strictly generalized to all three different groups of research sample population. The findings of this research reveal that residents' perception of benefits from tourism is closely associated with their attitudes toward tourism in a positive direction which confirms the usefulness of social exchange theory in explaining residents' perception toward tourism development; however, no specific and clear proportion is found between the resident- evaluated impacts and those derived from Maslow's theory,  mainly because some of the socio-cultural aspects of their residential environment beside the sense of identity  are of more importance than some difficulties that may hinder  residents' routine life. This true fact indicates that Maslow's hierarchy of needs is not the proper theoretical framework to explain the whys and the wherefores of residents' evaluation of tourist impacts in this specific situation. Tourist environmental benefits are the most significant factors influencing Fahadan residents' support of tourism development. Furthermore, the results show that there is a direct relationship between the attitudes of the host community and the benefits they gain through tourism, their attitude toward the future of destination influenced by tourism, dependence of destination to tourism impacts, and finally the level of community concern about cultural issues and identity crisis. The study also emphasizes that the host community is mainly concerned about man-made environmental values and the authorities' primary focus on the touristic aspect of their environment instead of the residential aspects of the place they live in.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism Impacts
  • Social Carrying Capacity
  • Residents Attitude
  • Social exchange theory
  • Maslow`s Hierarchy of Needs
  • Fahadan Historic District
 
فهرست منابع
رهنمایی، محمد تقی. فرهودی، رحمت ا..  . دیتمان، آندریاس و قدمی، مصطفی(1387)، بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان؛ نمونه موردی کلاردشت، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 66، صص 33-17.
شولتز، دوان(1389)، نظریه های شخصیت، ترجمه: یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی، محمد رضا نیکخواه، نشر ارسباران، تهران.
Allen, L., H. Hafer, R. Long, and R. Perdue (1993), Rural Residents Attitudes toward Recreation and Tourism Development, Journal of Travel Research, 31(4), 27 – 33.
Andereck, K. L., Valentine, K.  M., Knopf, R. C., Vogt, C. A (2005), Residents perception of Community Tourism Impacts, Annals of Tourism Research, 32 (4), 1056 – 1076.
Andereck, K., and C. Vogt (2000), The Relationship Between Residents Attitudes toward Tourism and Tourism Development Options, Journal of Travel Research, 39, 27 – 36.
Andriotis, K.  & Vaughan, R.  D. (2003), Urban Residents Attitudes toward Tourism Development: The Case of Crete, Journal of Travel Research, 42, 172 – 185.
AP, J. (1990), Residents Perceptions, Research on the Social Impacts of Tourism, Annals of Tourism Research, 17, 610 – 616.
Ap, J., & Crompton, J. (1998), Developing and Testing a Tourism Impact Scale, Journal of Travel Research, 32 (2), 720- 730.
Ap. J. (1992), Residents Perceptions on Tourism Impacts, Annals of Tourism Research, 19, 665 - 695.
Beeton, Sue (2006), Community Development through Tourism, Australia Land links Press.
Carmichael, B. A. (2000), a Matrix Model for Resident Attitudes and Behaviors in a Rapidly Changing Tourist Area, Tourism Management, 21 (6), 601 – 611.
Chen, C. F. & Chen, F. S. (2010), Experience Quality, Perceived Valve, Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists, Tourism Management, 3(1)1, 29 – 35.
Eccles, G., and Costa, J. (1996), Perspectives on Tourism Development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 44 – 51.
Firoy, W. Man Mind and Land (1960), a Theory of Resource Use, Free Press, Glencoe, IL.
Gursoy, D., & Rutherford, D. (2004), Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31 (3), 495 – 516.
Gursoy, D., Jorowski, C., & Uysal, M. (2002), Resident Attitudes: A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29 (1), 79 – 105.
Gursoy, D., Jorowski, C., & Uysal, M. (2002), Resident Attitudes: A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29 (1), 79 – 105.
H. Akkawi, Mais (2010), Resident Attitudes toward Tourism Development in Conservative Cultures: case of Qatar, University of waterloo, Ontario, Canada.
Haralambopolos, Nicholas and A. Pizam (1996), Perceived Impacts of Tourism the Case of Samos, Annals of Tourism Research, 23, 501 – 521.
Isaksson,  R. & Garvare, R. (2003), Measuring Sustainable Development Using Process Models, Managerial Auditing Journal, 18(8), 649 – 656.
Jackson, G. (2006), Developing Regional Tourism in China: The Potential for Activating
Business Clusters in a Socialist Market Economy, Tourism Management, 27 (4), 695 – 706.
Jurowski, C., Uysal. M., & Williams, D. R. (1997), A Theoretical Analysis of Host Community Resident Reactions to Tourism, Journal of Travel Research, 36(2), 3 – 11.
Kim, kyungmi (2002), the Effects of Tourism Impacts Upon Quality of Life of Residents in the Community, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994), Developing a Tourism Impact Attitude Scale, Annals of Tourism Research, 21 (1),121 – 139.
Lawson, R. W., J. Williams, T. Young, and J. Cossens (1998), A Comparison of Residents` Attitudes towards Tourism in 10 Newzealand Destinations, Tourism Management, 19(3).
Lawson, R. W., J. Williams, T. Young, and J. Cossens (1998), A Comparison of Residents` Attitudes towards Tourism in 10 Newzealand Destinations, Tourism Management, 19(3).
Lindberg, K. & Johnson, R. L. (1997), Modeling Resident Attitudes toward Tourism, Annals of Tourism Research, 14, 17 – 37.
Liu, J. C., Sheldon, P.  and Var, T. (1986), Resident Attitudes toward Tourism Impacts in Hawaii, Annals of Tourism Research, 13,193-214.
Martin, B. S. and Uysal, M. (1990), An Examination of the Relationship Between Carrying Capacity and the Tourism Lifecycle: Management and Policy Implications, Journal of Environmental Management,  31 , 327 – 333.
Mc Cool, S. F., Moisey, R. N. (2001), Tourism, recreation and Sustainability: Linking Culture and the Environment, CABI Publications, New York P. E.
MC Dougall, G. H. G.  & Munro, H. (1994), Scales and Attitude Measurement in Tourism and Travel Research, In: J. R. B. Ritchie & C. R.  Goeldner (eds.), Travel, Tourism and Hospitality Research, 87 – 100.
McGehee, N. G., and Andereck, K. L. (2004), Factors Predicting Rural Residents, Support of Tourism, Journal of Travel Research, 43, 131 – 140.
O` Reilly, A. M. (1986), Tourism Carrying Capacity: Concepts and Issues , Tourism Management, 7 (4), 254-258.
O'Brien, Erin Lindsey. (2007), Carrying Capacity for Sustainable Tourism Development, University of Victoria, Torino, British Columbia, Canada.      
Perdue, R. R., Long, P.  T., & Allen, L. (1987), Rural Resident Tourism perception and Attitudes, Annals of Tourism Research, 14, 420 – 429.
Perdue, R. R., Long, P. T., Allen, L. (1990), Resident Support for Tourism Development, Annals of Tourism Research, 17,586 – 599.
Sheldon, P., & Var, T. (1984), Residents Attitudes to Tourism in North Wales, Tourism Management, 5 (1), 40- 47.
Yoon, Y. (1998), Determinants of Urban Residents, Perceived Tourism Impacts, A Study of The Williams Burg and Virginia Beach Areas, Unpublished Master These, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.