رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه¬ی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری(گرایش مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
شهر همچون موجود زنده­ای است که حیات آن با ظهور بناهای جدید تداوم می­یابد. در واقع شهر محصول دوره­های تاریخی متعدد است، دوران معاصر نیز با حضور ساختارهای جدید خود در این روند حضور خواهد داشت و معماری امروز ما میراثی برای آیندگان خواهند گشت. در این­هنگام است که وظیفه طراحان مطرح می­شود و مسئولیتی که در مقابل نسل­های گذشته، حال و آینده بر عهده دارند، نمود می­یابد. مقاله­ی حاضر در پی دست­یافتن به اصولِ راهنما و رهنمودهایی اجرایی، جهت استفاده طراحان به منظور طراحی ساختارهای جدید در زمینه­های تاریخی است. دستورالعمل­های پیشنهادی ثابت نیستند، اما جامع­اند، به طوری که می­توانند در موقعیت­های متنوعی استفاده شوند و با ویژگی­های خاصِ شرایط گوناگون و ارزش­های نهفته در هر زمینه­ی تاریخی منطبق گردند. بدین منظور ابتدا جهت دستیابی به رویکردهای جهانی به این موضوع، به بررسی تئوری نظریه­پردازانی پرداخته می­شود که تأثیر بیشتری بر رویکردهای پس از خود داشته­اند و سپس توافق­نامه­های بین­المللی­ای که توانسته­اند اصول پذیرفته­شده­ای را در سطح بین­المللی معرفی نمایند مورد بررسی قرار می­گیرند؛ در­پی آن با اشاره به هر یک از شاخص­های تأثیرگذار در تعریف خصوصیت زمینه­ی تاریخی، دیاگرامی از عواملی که می­بایست در طراحی ساختارهای جدید مورد توجه قرارگیرند ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Guidelines for New Constructions in Historic Context

نویسندگان [English]

  • Yalda Shahteimori 1
  • Hamed Mazaherian 2
1 Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
2 Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
 
City is like a living entity, which remains constantly by constructing new buildings. In fact, city is result of different historical periods and contemporary eras are in this process, too.With few exceptions, the character of cities have chaged over time with the architectural styles fashionable in each period as well as the changing demands for their functionality. It is very rare that a place has a historic or period unity. Most often, the character is combination of styles and it is important that this evolution is maintained and the vitality of places can be continued. Our constructions will form some parts of the city in future and will cause a layer in this inherited complex, and will make specification and identity of cities and will be an inheritance for posterity. Although preservation consider as a major step in revitalization of historical sites and buildings but ironically these sites benefit from being extended. In contrary, expansion and construction of new buildings on these sites continues the history of the site to the new era and enrich its history. Now, duties of designers and their responsibility against past, present and future generations are debated. New design might involve an extension to a large and significant historic building or small historic building, a new building in a historic urban environment or a new structure at an archaeological site such as a visitor center or shelter to protect the ruins. Proposed new additions should be of a quality that will constitute a valuable contribution to the historic building, its setting and the townscape. Alterations and additions should relate to the scale and the proportions of the building and be harmonious with it. Furthermore, the interrelationships that are an integral part of the understanding of the building and its immediateenvironment should not be compromised. The immediate considerations for most designers will be the external appearance and whether it will mimic the historic or stand out as unequivocally contemporary. Neither of these two approaches is necessarily appropriate to each situation and between the two extremes lie a multitude of solutions. The purpose of this paper is to obtain principles of executive instructions for usage of designers in order to design new constructions in historic contexts. Suggested guidelines are not fixed, but they are comprehensive, thus, they can be use in different situations, and be coincided with special specifications, different conditions and hidden values in any historical fields. In order to achieve suggested guidelines, in this paper we will first analyze universal approaches and review these resolutions and concepts in this field. We will then look at the details of the agreements between the international bodies that directly or indirectly influenced these regulations and had key roles in their design. Finally we will study advices and guidance of other countries; furthermore we will debate key points and theoretical fundamentals about new constructions in historic contexts.Therefore, this guidance will offer in 5 general titles, including Character, Siting, scale, form, materials and details for new constructions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Design Guideline
  • New Construction
  • Historic Context
  • contemporary architecture
  • Infill Building
  • Addition to Historic Building
فهرست منابع
برولین، برنت­سی (1980)، معماری زمینه­گرا، سازگاری ساختمان­های جدید با قدیم، ترجمه­ی راضیه رضازاده، 1383، خاک، اصفهان.
حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی (1386)، مرمت شهری، تعاریف، نظریه­ها، تجارب، منشورها و قطع­نامه­های جهانی، روش­ها و اقدامات شهری، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران.
صمدی­رندی، یونس (1376)، مجموعه قوانین، مقررات، آیین­نامه­ها، بخش­نامه­ها و معاهدات میراث فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه) ، تهران.
فلامکی، محمدمنصور (1386)، باززنده­سازی بناها و شهرهای تاریخی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ ششم، تهران.
فیلدن، برنارد و یوکا یوکیلتو (1998)، راهنمای مدیریت برای محوطه­های میراث جهانی، ترجمه­ی پیروز حناچی، 1386، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
قدیری، بهرام (1385)، ساختارهای جدید در محیط­های تاریخی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
 یوکیلتو، یوکا (1999)، تاریخ حفاظت معماری، ترجمه­ی محمد حسن طالبیان و خشایار بهادری، 1387، روزنه، تهران.
Aspen City Council(2000), City of Aspen: Historic Preservation Design Guidelines, Colorado Historical Society.
Congress on the European Architectural Heritage (1975), The Declaration of Amesterdam, Icomos, Amesterdam.
Council of Europe (1975), European Charter of the Architectural Heritage (the European Charter), Council of Europe.
Council of Europe (1985), Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Council of Europe.
English Heritage & Commission for Architecture and the Built Environment (CABE) (2001), Building in Context: New Development in Historic Areas; English Heritage/ CABE, UK.
Feilden, Bernard and Jokilehto, Jukka (first published 1993), Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome.
Government of the District of Columbia (1988), District of Columbia Historic Preservation Guidelines,Government of the District of Columbia, Department of Consumer and Regulatory Affairs, Building and Land Regulation Administration, Historic Preservation Division.
Grimmer, Anne E & Weeks, Kay D (1986), New Exterior Additions to Historic Buildings: Preservation Concerns (Preservation Briefs # 14), Washington, DC: U.S. Department of the Interior/ NationalPark Service Cultural Resources: Heritage Preservation Services.
Guzmán Torres, Zasha N (2009), Historic Buildings and Contemporary Additions: the Elements of a Cohesive Design Relationship, Directed By: Dr. Donald W. Linebaugh, School of Architecture Planning and Preservation, University of Maryland, College Park.
ICOMOS (1964), International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter), Venice, Icomos.
ICOMOS (1987), The International Charter for the Conservation of Historic Towns and urban Areas (Washington Charter), Washington, Icomos.
ICOMOS (1996), The Australia Icomos Charter for the Conservation of Places of Cultural significance ( The Burra Charter), Burra, Icomos.
ICOMOS (1972), Resolutions of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into Ancient Groups of Buildings, Budapest, Icomos.
ICOMOS (1992), A Preservation Charter for the Historic Towns and Areas of the U.S, US, Icomos.
ICOMOS (1999), International Cultural Tourism charter, Mexico, Icomos.
Lemaire, Raymond and Stovel, Herb (eds) (1994), Nara Document on Authenticity, Nara, Japan.
NSW Heritage Office and the Royal Australian Institute of Architects (2005), Design in Context: Guidelines for Infill Development in the Historic Environment, NSW Heritage Office and the Royal Australian Institute of Architects.
Orbasli, Aylin (2008), Architectural Conservation: Principles and Practice, Blackwell  Science.
Raleigh Historic Districts Commission (2001) Design Guidelines for Raleigh Historic Districts, City of Raleigh, Raleigh, North Carolina.
Ray, Keith (1980), Contextual Architecture: Responding to Existing Style, NewYork: McGraw-Hill.
 St. Joseph Landmark Commission (2001), Design Guidelines for St. Joseph, Missouri historic districts, St. Joseph Landmark Commission.
UNESCO (1962), Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites, Paris, Unesco.
UNESCO (1968), Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works, Paris, Unesco.
UNESCO (1972), Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, Paris, Unesco.
UNESCO (1976), Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, Nairobi, Unesco.
UNESCO (1995), Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Cultural and Development, Egoprim, France, Unesco.
UNESCO (2005),Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture - Managing the Historic Urban Landscape, World Heritage Centre, Paris, Unesco.
Warren, J - J Worthington - S Taylor (1998), Context: New Buildings in Historic Settings, Architectural Press, New York.
URL 1. http://www.thepotteries.org(visited on August 2011)
URL 2. http://www.fosterandpartners.com (visited on November 2011)
URL 3. http://arcspace.com (visited on December 2011)
URL 4. http://www.wikipedia.org (visited on November 2011)
URL 5. http://www.e-architect.com (visited on August 2011)
URL 6. http://www.etoood.com (visited on October 2011)
URL 7. http:// http://parisparfait.typepad.com (visited on November 2011)