دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 1444020، پاییز 1391، صفحه 1-100 (51 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
1. آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر


2. سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو

صفحه 17-28

نینا خلیقی؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدرضا بمانیان