دوره و شماره: دوره 3، شماره 45 - شماره پیاپی 856472، فروردین 1390، صفحه 1-86 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی)