دوره و شماره: دوره 3، شماره 45 - شماره پیاپی 856472، فروردین 1390، صفحه 1-86 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 

شماره‌های پیشین نشریه

48 هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
دی 1390، صفحه 1-120
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
مهر 1390، صفحه 1-99
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
تیر 1390
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
فروردین 1390، صفحه 1-86