دوره و شماره: دوره 3، شماره 46 - شماره پیاپی 940282، تیر 1390 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی)