دوره و شماره: دوره 3، شماره 46 - شماره پیاپی 940282، تابستان 1390 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 

شماره‌های پیشین نشریه

48 هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
زمستان 1390، صفحه 1-120
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
پاییز 1390، صفحه 1-99
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
بهار 1390، صفحه 1-86