دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 1312428، زمستان 1390، صفحه 1-120 (48 هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی) 
4. معماری مسیریابی - طراحی فرآیندِ مسیریابی در معماریِ بناهای درمانی-

صفحه 45-56

کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ کسری حسن¬پور رحیم¬آباد؛ ملیحه باقری