دوره و شماره: دوره 3، شماره 47 - شماره پیاپی 1169920، مهر 1390، صفحه 1-99 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
تحلیل علت‌های وجودی ساخت باغ ایرانی

صفحه 51-62

حسنعلی پورمند؛ احمدرضا کشتکار قلاتی