دوره و شماره: دوره 3، شماره 47 - شماره پیاپی 1169920، مهر 1390، صفحه 1-99 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
تحلیل علت‌های وجودی ساخت باغ ایرانی

صفحه 51-62

حسنعلی پورمند؛ احمدرضا کشتکار قلاتی


شماره‌های پیشین نشریه

48 هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
دی 1390، صفحه 1-120
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
مهر 1390، صفحه 1-99
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
تیر 1390
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
فروردین 1390، صفحه 1-86