نویسنده = عیسی حجت
جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-44

10.22059/jfaup.2018.65695

سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی


نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 51-62

10.22059/jfaup.2017.61656

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


تأملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 25-35

عیسی حجت؛ آزاده آقالطیفی