نویسنده = عیسی حجت
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت


6. جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-44

سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی


7. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی


8. نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


9. تأملی در تحولات ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

پیمان نصیری نیا؛ عیسی حجت


10. سنتِ سنت‌گرایان و سنت‌گرایی معماران

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-16

عیسی حجت


11. هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی*

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-14

عیسی حجت؛ مهدی ملکی


13. بازاندیشی در رفتارهای آموزشی معماری بر پایه آسیب‌شناسی آموزش متوسطه

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 15-26

عیسی حجت؛ حمیدرضا انصاری


14. تأملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 25-35

عیسی حجت؛ آزاده آقالطیفی