تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران

2 دانشیار/ دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

3 دانشجوی دکتری/ دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

دلبستگی به خانه، پیوند عاطفی میان انسان و خانه است که افزایش کیفیت زندگی انسان‌ها و سکینۀ خاطر آنان در خانه را در پی دارد. این مقاله با هدف شناسایی نقش معماری خانه در ایجاد و یا ارتقای این پیوند عاطفی، به دنبال شناخت ویژگی‌ها و صفات مؤثر خانه در این زمینه می‌باشد. لذا در پی پاسخ به این پرسش است که «از میان صفات و کیفیات متعدد ملازم با مفهوم خانه، کدام‌یک نقش مؤثری در دلبستگی انسان به خانه دارد؟» از آن‌جایی که این صفات رابطۀ تنگاتنگی با فاکتورهای فیزیکی فضا دارند، این پژوهش می‌تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای شناخت عوامل کالبدی تأثیرگذار بر دلبستگی انسان به خانه ارائه نماید. این پژوهش روش فرآیند علّی در خلق نظریات را به کار می‌گیرد و با برقراری ارتباط علّی میان مفاهیم حوزه‌های مورد مطالعه، در چند گام به پاسخ پرسش پژوهش نزدیک می‌گردد. بر این مبنا لنگرگاه بودن، شاخصی برای شأن اجتماعی، بستری برای شکل‌گیری خاطرات شیرین و بستری برای رفع نیاز رفتارها، صفاتی از خانه هستند که ارتباط علّی با دلبستگی به خانه داشته و دستیابی به راهکارهای خلق و تعالی این صفات در خانه، احتمال دلبستگی انسان به خانه را افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Home Effective Attributes in Developing Dwellers' Attachment. {Presenting a Causal Process Model}

چکیده [English]

People communicate with their surrounding environment in different ways. Emotional interaction is one of these ways which can involve positive feelings such as place attachment, belonging to place and so on. On the other hand negative emotional interaction leads to dissatisfaction or sometimes aversion to places which may result in psychological inconveniences. Home is one of the most important places which we interact in our daily lives. Home attachment is defined as positive emotional relationship between home and its dwellers. By creating this relationship, home becomes an anchor for its dwellers. Therefore people feel safe, satisfied and tranquil at their homes.
In its ideal meaning, home involves various contents such as haven, territory, place of privacy, safety and freedom, symbol of social status and so on. Establishing home attachment depends on Presence of some special attributes at home which act as Prerequisites of this relationship. Absence or weakness of these attributes in many contemporary houses has led to dissatisfactory emotional relationships between people and their homes. Therefore people do not feel attached to their homes and it is not easy for them to find peace and calmness there. Continuing this procedure, results in people's separation of their homes which leads to descent of dwelling quality. This research aims to find the factors which raise the positive emotional relationship between people and their homes and therefore is seeking to find the answer to the question that "Among various attributes and meanings of home, which are more important in establishing home attachment?"
In order to answer the above question, a qualitative approach is selected. The method employed is the "causal process" which is a useful method in constructing theories in various aspects of science. After finding concepts which seem linkable in the two subjects (home and place attachment), a logical causal link is made between them in order to construct statements based on these concepts. The causal relationship of concepts in every statement is discoursed through logical argumentation. Making connection between these statements leads to forming processes which link meanings of home to home attachment. Four causal processes are constructed by this method which are combined together in order to make the causal process model of home attachment. This model reveals the aspects and meanings supplement to home which act as Prerequisites of home attachment. Results show that among various attributes of home the followings can cause home attachment and therefore are determinative in establishing this kind of relationship: being home as a haven, as a symbol of social status, as a context for positive emotional relationships and as a context for satisfying human needs. Planning to enrich home of these attributes, will increases the opportunity to create home attachment for its dwellers. This enrichment can be planned in social and physical schemes. Environmental designers and planners are in charge of the physical ones and should create physical solutions to improve these meanings at home. In this case creating homes which ease dwellers' attachment is more probable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home
  • Home Attributes
  • place attachment
  • Home Attachment
  • Causal Process in Theory Construction
آقالطیفی، آ (1391)، الگوی تعامل انسان و خانه معاصر در ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، تهران
پاکزاد، ج (1386)، راهنمای طراحی فضاهای شهری، انتشارات شهیدی، تهران.
پرتوی، پ (1387)، پدیدارشناسی مکان، فرهنگستان هنر، تهران.
توان، یی- فو (1384)، تقابل اصالت و حس مکان، ترجمۀ راضیه رضازاده، فصلنامه خیال، شماره 16، صص 126-139.
چرخچیان، م (1388)، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش دلبستگی به فضاهای عمومی شهری با تأکید بر تنوع فعالیتی، رسالۀ دکتری، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
دانشپور، ع؛ سپهری مقدم، م و چرخچیان، م (1388)، تبیین مدل دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن، نشریۀ هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 38، صص 37-48.
رفیعیان، م و خدایی، ز (1388)، بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، راهبرد، 18(53)، صص 227-248.
شوای، ف (1375)، شهرسازی، تخیلات و واقعیات، ترجمۀ محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
قاضی‌زاده، س.ن (1390)، تأثیر طراحی فضای باز مسکونی در ایجاد حس دلبستگی به مکان، رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران، تهران
لنگ، ج (1381). آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه: علیرضا عینی فر، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
هاشمی، ر (1375)، خانه و معمار، آبادی، شماره 23، صص 2–3.
 
 
Altman, I & Low, S. M (1992), Place Attachment, Human Behavior and Environment, Advances in Theory and Research, Vol. 12. Boston, MA, Springer US.
Amerigo, M & Aragones, J. I (1990), Residential Satisfaction in Council Housing, Journal of Environmental Psychology, No. 10, pp.313-325.
Annison, J. E (2000), Towards a clearer understanding of the meaning of" home", Journal of intellectual and developmental disability, 25(4), pp.251-262.
Anton, C.E & Lawrence, C (2014), Home is where the heart is: The effect of place of residence on place attachment and community participation, Journal of Environment Psychology, No.40, pp.451-461.
Bardo, J. W & Hughey, J. B (1984), The structure of community satisfaction in a British and an American community, The Journal of Social Psychology, 124(2), 151-157.
Beckley, T. M; Stedman, R. C; Wallace, S. M & Ambard, M (2007), Snapshots of what matters most: Using resident-employed photography to articulate attachment to place, Society & Natural Resources, 20(10), 913-929.
Bonaiuto, M; Aiello, A; Perugini, M; Bonnes, M & Ercolani, A. P (1999), Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment, Journal of Environmental Psychology, 19(4), 331-352.
Breakwell, G. M (1986), Coping with threatened identities (vol 5), psychology press, New York.
Brocato, E. D (2007), Place attachment: an investigation of environments and outcomes in a service context, Doctoral Dissertation, University of Texas Arlington.
Brown, B. B & Werner, C. M (1985), Social cohesiveness, territoriality, and holiday decorations the influence of Cul-De-Sacs, Environment and behavior, 17(5), 539-565.
Brown, B; Perkins, D. D & Brown, G (2003), Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis. Journal of environmental psychology, 23(3), 259-271.
Brummett, W. J (1997), The essence of home: Design solutions for assisted living housing, John Wiley & Sons, Manhatan.
Canter, D (1977), The psychology of place, Architectural Press, London
Canter, D & Rees, K.A (1982), Multivariate model of housing satisfaction, International review pf applied psychology, No. 32, pp.185-208.
Davidson Reynolds, P (1971), A primer in theory construction, The Bobbs- Merrill company, New York.
Degnen, C (2015), Socialising place attachment: place, social memory and embodied affordances, Ageing and Society, August 2015, 1-23.
Despres, C (1991), The meaning of home: Literature review and directions for future research and theoretical development, Journal of architectural and Planning Research, 8(2), 96-115.
Dovey, K (1985), Home and homelessness In: Irwin, A and W. Carol (eds.) Home environments, Springer, pp.33-50.
Duncan, N. G (1981), Home ownership and social theory, Housing and identity: Crosscultural perspectives, pp.98-134.
Fullilove, M. T (1996), Psychiatric implications of displacement: Contributions from the psychology of place, American Journal of Psychiatry, No. 153, pp.1516-23
Galster, G (1987), Identifying the correlates of dwelling satisfaction an empirical critique, Environment and Behavior, 19(5), 539-568.
Giddens, A (1990), The Consequence of Modernity, Stanford University Press, ???????.
Giorgi, A (2009), The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach, Duquesne University Press, ??????.
Guest, A. M & Lee, B. A (1983), The social organization of local areas, Urban Affairs Quarterly, 19(2), 217-240.
Halpenny, E. A (2006), Environmental behaviour, place attachment and park visitation: A case study of visitors to Point Pelee National Park, Doctoral Dissertation, University of Waterloo.
Handal, P. J; Morrissy, E & Barling, P. W (1981), Development of perceived and preferred measures of physical and social characteristics of the residential environment and their relationship to satisfaction, Journal of Community Psychology, 9(2), 118-124.
Hashas, M. H (2004), Residents’ Attachment to New Urbanist Versus Conventional Surburban Developments, Doctoral Dissertation, North Carolina State University.
Hernandez, B; Hidalgo, M. C; Salazar-Laplace, M.E & Hess, S (2007), Place attachment and place identity in natives and non-natives, Journal of Environmental Psychology, 27(4), 310-319.
Jorgenson, B. S & Stedman, R. C (2001), Sense of place as an attitude: Lakeshore oeners attitudes toward their properties, Journal of Environmental Psychology, No. 21, pp.233-248
Jung, C. G (1964), Approaching the unconscious In CG Jung & ML von Franz (Ed), Man and his symbols, pp.18-103.
Kearns, A; Hiscock, R; Ellaway, A & Macintyre, S (2000), ‘Beyond four walls’; The psycho-social benefits of home: Evidence from West Central Scotland, Housing studies, 15(3), 387-410.
Kim, J & Kaplan, R (2004), Physical and Psychological Factors in Sense of Community: New Urbanist Kentlands and Nearby Orchard Village, Journal of Environment and Behavior, No.36, pp.313-340
Korosec-Serfaty, P (1985), Experience and Use of the Dwelling, In Home environments (pp. 65-86), Springer US.
Kyle, G. T; Mowen, A. J & Tarrant, M (2004), Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment, Journal of environmental psychology, 24(4), 439-454.
Kyle, G; Graefe, A & Manning, R (2005), Testing the Dimensionality of Place Attachment in Recreational Settings, Journal of Environment and Behavior, No.37, pp.153-177
Lawson, B (2001), The Language of Space, Butterworth-Heinemann, London.
Lewicka, M (20o8), Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past, Journal of Environmental Psychology, No.28, pp. 209-231.
Lewicka, M (2010), What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment, Journal of environmental psychology, 30(1), 35-51.
Lewicka, M (2011), Place attachment: How far have we come in the last 40 years?, Journal of environmental psychology, 31(3), 207-230.
Marans, R. W & Rodgers, W (1974), Toward an understanding of community satisfaction, Metropolitan America, National Academy of Sciences, Washington, DC, pp.311-375.
Mesch, G. S & Manor, O (1998), Social ties, environmental perception, and local attachment, Environment and behavior, 30(4), 504-519.
Morris, D (2008), Self-Reliant Cities, In J. Byrne & D. Rich (Eds.), Energy and Cities (pp. 79-98), Transaction books, New Brunswick (U.S.A) & Oxford (U.K.).
Paez, D; Besabe, N & Gonzalez, J. L (1997), Social processes and collective memory: A cross-cultural approach to remembering political events. In J. W. Pennebaker, D. Paez, & B. Rime (Eds.), Collective memory of political events (pp. 147-174). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Pretty, G. H; Chipuer, H. M & Bramston, P (2003), Sense of Place Amongst Adolescents and Adults in Two Rural Australian Towns: The Discriminating Features of Place Attachment, Sense of Community and Place Dependence in Relation to Place Identity, Journal of Environmental Psychology, No. 23, pp.273-287.
Proshansky, H. M; Fabian, A. K & Kaminoff, R (1983), Place-Identity: Physical World Socialization of the Self, Journal of Environmental Psychology, No.3, pp.57-83.
Proshansky, H. M (1978), The city and self-identity, Environment and Behavior, 10(2),147-169.
Rapoport, A (1985), Thinking about home environments, In Home environments (pp. 255-286), Springer US.
Rapoport, A (1990), Systems of activities and systems of setting, In: S.Kent, Domestic architecture and the use of space: An interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge University Press, pp.9-20.
Riley, G (1992), A place to grow: Women in the American West, Harlan Davidson, Illinois, USA.
Rosenberg, M. J & Hovland, C. I (1960), Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes. Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components, No.3, pp.1-14.
Saegret, S (1985), The role of housing in the experience of dwelling. In: Altman, I. and C. Werner (eds.) Home environment, Plenum Press, pp.287-309.
Saunders, P (1990), A Nation of Home Owners, Unwin Hyman, London.
Scannell, L & Gifford, R (2010), Defining place attachment: A tripartite organizing framework, Journal of environmental psychology, 30(1), 1-10.
Shabak, M; Norouzi, N; Abdullah, A. M & Khan, T. H (2015), Children's sense of attachment to the residential common open space, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No.201, pp.39-48.
Shumaker, S. A & Taylor, R. B (1983), Toward a clarification of people-place relationships: A model of attachment to place, Environmental psychology: Directions and perspectives, No.2, pp.19-25.
Speare, A (1974), Residential satisfaction as an intervening variable in residential mobility, Demography, 11(2), 173-188.
Stedman, R. C (2002), Toward a social psychology of place: predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity, Environment and Behavior, 34(5), 561-581.
Stokols, D & Shumaker, S. A (1981), People in places: A transactional view of settings, Cognition, social behavior, and the environment, ?????,pp.441-488.
Tsai, S. P (2012), Place attachment and tourism marketing: Investigating international tourists in Singapore, International Journal of Tourism Research, 14(2), 139-152.
Tuan, Y.-f (1974), Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values, Englewood Cliffs N.J: Prentice-Hall.
Weidemann, S & Anderson, J. R (1985), A conceptual framework for residential satisfaction, In: Irwin, A and W. Carol (eds.) Home environments, (pp. 153-182), Springer US.
Williams, D. R & Vaske, J.J (2003), The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach, Journal of Forest Science, No. 49, pp.830-840.
Williams, D. R; Patterson, M. E; Roggenbuck, J. W & Watson, A. E (1992), Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place, Leisure sciences, 14(1), 29-46.