نویسنده = Esfandiar Zebardast
تعداد مقالات: 12
1. کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست


2. تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی


5. کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-38

اسفندیار زبردست


6. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-78

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


7. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-42

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی


8. تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 49-60

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی


9. فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-16

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


12. بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 115-123

اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی