نویسنده = Esfandiar Zebardast
تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25

10.22059/jfaup.2021.318385.672586

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 61-70

10.22059/jfaup.2019.134077.671235

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست


کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 23-38

10.22059/jfaup.2014.55387

اسفندیار زبردست


کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-42

10.22059/jfaup.2013.50524

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی


فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2012.29692

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 115-123

اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی