فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

جهانی شدن، ابعاد، آثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه های فعالیت پژوهشگران و دانشوران عصر حاضر، بیش از سه دهه است که در حوزه های مختلف موضوعی و سطوح و مقیاس های مختلف با شهر، به کانون بحث‌های محققان علوم شهری بدل شده است. در چنین شرایطی، جهانشمولی پدیده شهرنشینی در جهان از یکسو و ورود بحث جهانی شدن به علوم شهری از سوی دیگر، موجب شکل گیری پاسخ-ها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاستگذاری شهری شده است. مقاله حاضر، به منظور بهره مندی شهر- منطقه ها از مزایای مثبت جهانی شدن و کاهش اثرات منفی آن، به ضرورت تجدید ساختار در نظام حکمروایی شهر- منطقه ها در عصرجهانی شدن تاکید دارد. از این رو، چارچوبی مبتنی بر حکمروایی کلانشهری خوب پیشنهاد شده است که پیگیری چهار اصل هنجاری 1- ارتقای سطح رقابت پذیری شهری، 2-نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی، 3- ارتقای سطح زیست پذیری و عدالت فضایی و 4-حکمروایی کلانشهری خوب و یکپارچه را مبتنی بر مجموعه ای از رویکردهای نظری پشتیبان به منظور توفیق حکمروایی کلانشهری در عصر جهانی شدن ضروری می شمارد. در پایان، این مقاله به فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای محتملِ استقرار چارچوب پیشنهادی حکمروایی کلانشهری خوب درشهر- منطقه تهران اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and challenges of Good Metropolitan Governance in the Globalization Era

نویسندگان [English]

  • Maysam Basirat 1
  • Mohammad Mahdi Azizi 2
  • Esfandiar Zebardast 2
  • Abbas Ahmad Akhoundi 3
چکیده [English]

Globalization refers to the increasingly global relationships of culture, people and economic activity. The aspects of globalization can be classified in four dimensions: social and cultural globalization, economic globalization on, political globalization and globalization of law. A review of recent urban and regional studies shows that these studies has affected from globalization literature in past three decades after the universal use of global/world city term. At this situation, world-wide urbanization and emergence of city-regions and other types of urban settlements- like metropolis, megalopolis, mega cities, etc.- has formed new types of governance frameworks for city-regions that has been called metropolitan governance. The review of metropolitan governance models show the diversity and variety of these models. This paper classifies the effects of globalization on metropolitan governance in four aspects: 1-emergence of new local and global actors and new types of political participation, 2-evoloution in urban governance in the shadows of urban competitiveness, 3-increasing importance of restructuring and rescaling in territorial governance and 4- importance of sustainable development with a focus on urban livability and spatial justice. According to this, present paper suggests a framework for good metropolitan governance in the globalization era. The Basis of this framework has found on four principles: 1-to increase urban competitiveness, 2-to play an active and effective role in city diplomacy and global governance, 3-to enhance livability and spatial justice level and 4-integrated and good governance. This paper focuses on restrictions and limitations that Tehran faces in globalization era. The paper also describes the crucial challenges of Tehran Metropolitan Region arrangements for governance (political and functional fragmentation) and attempts that have carried out for coping with those challenges.It shows that Tehran with a population of about 12 million is one of important capitals in the Middle East and has a dominant role in national transactions but it has recognized as a non-global city. Different studies confirm this too. With the criteria of GAWC Research group Tehran has minimal evidence of world city formation but it is not a global city. Also Tehran has classified as a member of "black holes" and it in the typology of non-global cities as a "resisting city" .Also some studies show that Tehran has not started globalization process and as the process develops, Tehran more and more stays behind it. Finally the paper focuses on opportunities and challenges of good metropolitan governance in Tehran in the globalization era. The paper shows that because of the resistance and unwillingness of Iran central government to play a more active role in the global domain, policy making to achieve a better situation for Tehran in the global system has been ignored for years. This paper describes that even non-global cities need a clear and integratedurban governance strategy to play a more effective role in global era to maximize the positive effects and minimize the negative impacts of globalization. Because of this, the papers offer that Tehran should follow the suggested framework for good metropolitan governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Good Metropolitan Governance
  • Tehran City Region
  • Urban Competitiveness