کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بدون سمت سازمانی

2 مدیر گروه دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

رشد سریع مراکز جمعیتی و تبدیل آن‌ها به شهرهای بزرگ موجب برهم‌خوردن تعادل میان محیط انسان ساخت و طبیعی می‌گردد. از این رو به همراه رشد بسیاری از شهرها در ایران، محیط طبیعی نیز به زیر ساخت و ساز می‌روند که این امر در تضاد با اصل توسعه پایدار است.
مقاله حاضر که با هدف بررسی رهیافت‌ها و مدل‌های مربوط به پیش‌بینی رشد شهر و بکارگیری مدل مناسب برای نمونه مورد مطالعه (شهر ساری) تدوین شده است، در پی آن بوده، که پیش‌بینی دقیقی از میزان و جهت رشد شهر ساری و مناطق اطراف آن ارائه دهد تا به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری راهنمای مفیدی برای برنامه-ریزی آینده شهر باشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که مدل SLEUTHبدلیل توانایی آن برای انجام مدلسازی پویای فضایی- زمانی، عدم وابستگی به مقیاس مکانی، امکان شبیه‌سازی همزمان چهار نوع رشد شهر مناسب‌تر از سایر مدل‌های بررسی شده برای پیش‌بینی رشد شهر ساری است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که رشد شهر ساری تا سال 1410 به اندازه 394 هکتار می‌باشد. این رشد بیشتر در قسمت غرب، شمال غربی، شمال و شرق شهر بوده که دلیل آن را می‌توان وجود رشد ذاتی در این مناطق دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Spatial Models in Prediction of Urban Spatial Growth of the city-Sari

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rostami 1
 • Esfandiar Zebardast 2
2 Professor of Urbanism Faculty, campus of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Urban development and migration from rural to urban areas is one of the major global phenomena. Small and isolated population centers, is increasingly converting to large urban areas that are clearly associated with becoming natural areas for urban use. The issue in developing countries, including Iran, for some reason, such as lack of appropriate distribution of resources and services at the national and regional plans is more severe. In some cities, rapid growth has scattered and fragmented state and has been associated with destruction of agricultural outskirts and wastage of environment resources, especially in the northern cities of Iran that have ecologically valuable lands. To respond to the principle of sustainable development, and to preserve this valuable land, planning need to be aware of the city’s situation in the future to make an appropriate policy.
So Sari’s unbridled growth and its different outcomes (environmental, economic, social and physical) forced the writer to guide and control the spread of Sari. Therefore, it has been tried in this project to predict Sari’s urban growth, to provide a basis for planning and policy for city of Sari and the surrounding environment.
Physical development is a dynamic and continuous process and if this process become fast with no plan, not only it doesn’t have a proper physical composition of urban spaces, citizens will torment many problems in access to urban services. Also irrational use of urban land, would bring forth detrimental effects on the environment. Also in Iran, these changes have been contained negative impact on social and economic aspects, like lack of coordination among land, urban network and environment patterns and ecological balance of the city.
Following paper that has been developed to evaluate the approaches and models of urban growth prediction and use an appropriate model for the sample (City of Sari), is looking forward to provide an accurate prediction of the rate and direction of growth of the city- Sari and its surrounding areas to be an useful guide as a decision- making support system for future planning of the city.
In this project by paying attention to goals and facilities, deductive and inductive research methods have been used. Therefor the concepts, theories and approaches related to the development and growth, land, land cover and spatial models have been studied. Then using the inductive method, appropriate model by evaluating different models of city is selected. Finally, after identifying the sample has been studied, selected model for forecasting its growth were conducted.
Results of this research showed that the model, SLEUTH, due to its ability to perform spatial-temporal dynamic model, independence to locations, and ability to concurrent simulations of four different types of growth would be more suitable than other models which have been investigated to predict the growth of Sari. Also findings show that the growth of the city by 1410, will be 394 hectares. This growth will be in the West, Northwest, North and East areas of the city, due to the intrinsic growth in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Growth Patterns
 • Models of urban growth prediction
 • SLEUTH
 • Urban Growth
 • Sari
 1. غلامعلی فرد، مهدی (1385) ارائه مدل مکانی- ارزیابی عرضه و تقاضا زمین برای محل های دفن مواد جامد شهری با استفاده از مدل سازی دینامیک شهری در محیط GIS. تهران: دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. دانشگاه تربیت مدرس.
 2. مومنی، ایمان (1388) مدلسازی رشد شهری شهر تهران تا سال 2050 با استفاده از مدل SLEUTH. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست. دانشگاه تهران.
 3. Berling-Wolff, S., & Wu, J., )2004(, Modelling urban Landscape dynamics: A case study in Phonix, USA. Urban Ecosystem, 7(3), pp. 215-240.
 4. Cheng, J., (2003), Modelling Spatial and Temporal Urban Growth (ISBN: 90-6164-212-4), 210 p, Enschede, Netherlands.
 5. Cheng, J., Masser, I. & Ottens, H., (2003), Understanding urban growth system. Theories and Methods. Proceedings of the 8th International Conference on Computer Techniques for Urban Planning and Management CUPUM'03, May 27-29, 2003, Sendai, Japan.
  1. Clarke, K. C., Hoppen, S., & Gaydos, L, (1997), Methods and techniques for regorous calibration of a cellular automaton model of urban growth. Santa Fe, New Mexico, Paper presented at the third International Conference/Workshop on Integrating GIS and Eviremental Modeling.
  2. OĞUZ, H., (2002), Modeling urban growth and land use/land cover change in the housing metropolitan area from 2002 - 2030. Texas: Submitted to Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
  3. U.S. Environmental Protection Agency,(EPA), (2000), A Summary of Models for Assessing the Effects of Community Growth and Change on Land-Use Patterns. [Online]
   Available at: http://www.epa.gov/ecocommunity/tools/reportfinal3.pdf
   [Accessed 14 9 2013].
  4. USGS, (2003), Project giogalopolis: urban and land cover modeling, US Geological Survey, Website maintained by the University of California Santa Barbara. [Online]
   Available at: http://WWW.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/
   [Accessed 25 6 2013].
  5. Wu, B., Huang, B., & Fung, T., (2009), Projection of land use change patterns using kernel logistic regression. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 75(8), pp. 971-979.
  6. White, R., and G. Engelen., (2000), Cellular automata as the basis of integrated dynamic regional modelling. Environment And Planning B-Planning & Design, Vol 24, pp. 235-246.