نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 12
2. کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-70

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست


5. کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-38

اسفندیار زبردست


6. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-78

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


7. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-42

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی


8. تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 49-60

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی


9. فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-16

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


12. بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 115-123

اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی