دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1398 
4. بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

صفحه 45-56

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


7. نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

صفحه 85-100

حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده؛ زکیه السادات طباطبایی لطفی