نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

2 مدیر گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد

3 دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

توجه به زندگی انسان و نحوه‌ی حضور و رفتار او در فضا، از دغدغه‌های اصلی در طراحی معماری است. از رویکردهای مطرح در این خصوص، تفکر روایت‌محور در معماری و آموزش آن است. این جستار به بررسی رویکردهای ورود و حضور روایت در ‌‌فرآیند طراحی و فرصت‌ها، قابلیت‌ها و راهکارهای عملی آن در ارتقای آموزش طراحی معماری مبتنی بر زندگی پرداخته است. این بررسی با استفاده از روش اقدام‌پژوهی؛ از یک سو با مطالعهی تجربیات موجود و ادبیات نظری مرتبط، و از سوی دیگر با پایش نقش و جایگاه تفکر روایت‌محور در پیش‌برد طراحی دانشجویان کارگاه طرح یک دانشگاه فردوسی انجام گرفته و از طریق مقایسه‌ی این دو، به دنبال آشکارسازی و سنجش میزان پاسخ‌دهی عرصه‌های نقش‌آفرینی روایت در فرآیند طراحی برآمده است. نتایج تحلیل‌ها حاکی از آن است که تفکر روایت‌محور و تمرین‌های مرتبط، بازخورد مثبتی در پیش‌برد و تسهیل ‌‌فرآیند طراحی دارد و ‌می‌تواند متناسب با موضوع کارگاه، سطح آموزشی، مراحل مختلف فرآیند و ویژگی دانشجویان، کاربردهای متفاوتی در تمامی مراحل ‌‌فرآیند طراحی داشته باشد. از سوی دیگر، برخی بازخوردهای منفی دانشجویان و تحلیل‌ مربیان از روند کارگاه، زمینه‌هایی برای بازبینی و یا ارتقای این رویکرد را آشکار ساخت که در بین آنها می‌توان به لزوم پرهیز از قرار گرفتن روایت‌ها در مسیر تخیل غیرواقع‌بینانه اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roles of Narrative Thinking and its Potentials for Architecture Education at Design Studios

نویسندگان [English]

  • HAMAID NADIMI 1
  • Somayyeh Sharifzadeh 2
  • Zakiyeh Tabatabaei 3
1 Architecture and Urban Planning​ Faculty،Shahid Beheshti University
2 SADJAD University of Technology
3 Phd of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

An acknowledged approach in the design process aiming at conformity with the life of inhabitants and their attitude towards the built space is using narratives. With an action research approach, this research aims to study the role of narrative approach in the architecture education, and the potentials of narrative-based methods for upgrading the design studio practice for beginning architecture students. To this end, the theoretical framework of the research was first developed; the research was then followed through a practical survey on the beginning architecture students in Ferdowsi University of Mashhad. The survey was conducted through a number of studio tasks based on scenario writing. Data was gathered by examining the students’ scenarios besides their answers to a number of key questions about the effectiveness of the investigated approach. In this survey, the narrative approach showed to be capable of; helping to interpret the design problem, facilitating thinking about solution concepts, organizing a spatial narrative due to the events of life, provoking creative thinking by activating exploratory imagination, enabling visualization of spaces, clarifying the stages and steps of the design process, helping to uncover the clues to leap over hurdles, organizing data and constructing meaning out of them, facilitating effective communication of ideas, and evaluating the design throughout the design process by repetitive narration of the conceivable presence of the users in the built space. From the mentioned roles, the better understanding of the design problem at the beginning of the design process and activation and promotion of thinking about the solutions through scenario writing was most evident in the survey results. This was made possible by focusing on the role-players, activities and the scenes as the threefold aspects of the narrative event in the written scenarios. Shedding light on the stages of the design process was the second most mentioned role. ‌Besides the positive roles, there has also been some negative feedback and faults unfolded. Some of these are as follows: weakness of some at writing, to be solved by using non-literary forms of scenarios; discontinuity of the ideas created through scenarios in the further design levels which needs repititive use and reference of scenarios through the design process; and the lack of complete competence of design with the real life of the predicted users due to lack of time and facilities for precise field studies and limited and mostly personal narrative imagination of the students. The latter is the most important issue which needs the notice of the instructors to guide the students to more real and executable designs with more information-based scenarios. To summarize the findings, it can be declared that with guidance to avoid the flaws, narrative thinking does have a positive effect on the development of the design process. It speeds up and facilitates the design ideation for the beginning students and helps them to better explore and interpret the subject of design and finally, it can play different roles in various stages of the process, in accordance with the subject of design task as well as the competence level of the design students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Scenario writing
  • design process
  • architecture education
پنیا، ویلیام ام.، پارشال، استیون، اِی. (۱۳۸۱)، م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ع‍م‍اری‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ روش‌ م‍س‍ال‍ه‌‌ک‍اوی‌، ترجمه محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، اصفهان.
سیف، علی اکبر(1392)، روانشناسی پرورشی نوین،روانشناسی یادگیری و آموزش، ویرایش هفتم، نشر دوران، تهران.
لاوسون، برایان (1395الف)،  طراحان چگونه می‌اندیشند، ابهام‌زدایی از ‌‌فرآیند طراحی، ترجمه‌ حمید ندیمی، ویراست جدید، چاپ دوم (چاپ اول1391)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی‏‫، تهران.
لاوسون، برایان (1395ب)، طراحان چه‌‌ می‌دانند، ترجمه‌ حمید ندیمی، فرهاد شریعت‌راد، فرزانه باقی‌زاده، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ‏‫تهران.
نازی دیزجی، سجاد، کشتکار قلاتی، احمدرضا، و پرویزی، رضا (۱۳۸۹)، استفاده از روایی‌گویی در آموزش معماری، فناوری آموزش، سال پنجم، ج5، شماره 2، ۱۲۳-۱۳۴
Baskinger, Mark, & Nam, Ki-Chol (2006), Visual Narratives: The Essential Role of Imagination in the Visualisation Process, In Proceedings of the Asia Pacific Symposium on Information Visualisation 2006, Tokyo, Japan.
Blaylock, Jody (2003) Incorporating Narrative into Beginning Design’ From: Solutions Unstaked territory: Frontiers of beginning design: Proceedings of the 19th National Conference on the Beginning Design Student; Oklahama State University, Stillwater, Oklahoma.
Brandt, Stephanie (2009), Narrative Design: Meaningful Places for People, A Study on the relevance of Narrative in Spatial Design Education; Essay, Design Research 2009, International Association of Societies of Design Research [IASDR], Seoul, Korea.
Broden, Nancy; Gallagher, Marisa & Woytek, Jonathan, (2004), Use of Narrative in Interactive Design, Boxes and Arrows, posted on October 28th, 2004, accessed 12 July 2013: http://www.boxesandarrows.com/archives/use_of_narrative_in_interactive_design.php.
Çelik, Pınar.Yalçın & Aydinli, Semra (2008), Creativity in design education: From problem-solving to puzzle-solving, ITU A|Z (Journal of the Faculty of Architecture, Istanbul Technical University), VOL. 4, NO. 2, pp.38-51.
Eilouti, Buthayna (2018), Scenario-based design: new applications in metamorphic architecture. Front. Archit. Res.,7(4) 530-543. http://10.1016/j.foar.2018.07.003.
Gerards, Sebastiaan & De Bleeckere, Sylvain (2014), Narrative Thinking in Architectural Education, ARCC Conference Repository, Retrieved from: https://www.arcc-journal.org/index.php/repository/article/view/282
Kimber, Lee (2010), Truth in Fiction: Storytelling and Architecture, Submitted in partial fulfilment of the Master of Architecture (Professional), Victoria University of Wellington, School of Architecture.
Kindt, Tom & Müller, Hans-Harald eds (2003), What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. (Narratologia: Beiträge zur Erzähltheorie / Contributions to Narrative Theory, 1). de Gruyter, Berlin/New York.
Jahn, Manfred (2017), Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, English Department, University of Cologne, Germany (Version: 2.0. May 2017) Accessed 1 November 2018:  http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.
Mertler, Craig A (2014), Action Research: Improving Schools and Empowering Educators, fourth Edition, Sage publications, Thousand Oaks, California.
Nielsen, Lene (2004), Engaging Personas and Narrative Scenarios, Ph.D. series, vol17, Copenhagen Samfundslitteratur.
Ricoeur, Paul. (1984), Time and Narrative, Vol. 1, translation by K. McLaughlin & D. Pellaver, University of Chicago Press, Chicago & London.
Ryan, Marie-Laure (2005) Entry for the forthcoming Routledge Encyclopedia of Narrative [Internet], Available from: http://lamar.colostate.edu/~pwryan/narrentry.htm [Accessed 10 May 2006].
Schmid, Wolf (2010), Narratology, An Introduction, Translation from German by Alexander Starritt, De Gruyter, Berlin and New York.
Shirazi, Mohammadreza (2009), Architectural Theory and Practice, and the Question of Phenomenology (The Contribution of Tadao Ando to the Phenomenological Discourse) Brandenburgischen Technischen Universität
Tanney, Susan; Schwartz, Paul; Yen, Shihming; Shen, Li-Sheng & Furness, Tom (1998), A Design Method for Virtual Environments Using Narrative and Pattern Languages; Technical Report #R-98-13, HITL, University of Washington.
Tully, Robert (2012), Narrative Imagination: A Design Imperative; Irish Journal of Academic Practice, Vol. 1, Iss. 1, Art. 8; Available at: https://arrow.dit.ie/ijap/vol1/iss1/8.
Tvedebrink, Tenna Doktor Olsen, & Jelic, Andrea (2018), Getting under the (ir) skin. Persona Studies, 4(2), pp.5–24. http://doi.org/10.21153/psj2018vol4no2art746.