ارزیابی تجدیدسازمان حکمروایی پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق کلان‏شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران-مدیر گروه

چکیده

از زمان طرح موضوع مدیریت مجموعه‏های شهری در ایران، پیشنهادات متعددی برای تجدید سازمان حکمروایی چه از سوی دولت و چه از سوی پژوهشگران شهری برای اداره یکپارچه این مناطق پیشنهاد شده است. هدف مقاله حاضر طرح و بحث یک چارچوب نظری است که علی‏الاصول باید در هرگونه تجدید سازمان و بازطراحی نظام­های حکمروایی شهری و کلان‏شهری مد نظر قرار گیرد. فقدان این ملاحظه، پیشنهادات اصلاحی ما را فاقد پشتوانه علمی و عقلایی نموده و بغرنجی اجرای این پیشنهادات را بسیار افزون­تر خواهد کرد. یافته­های مقاله حاکی از این است که پنج اصل عام باید در پیشنهادات اصلاحی و ارزیابی هر نوع تجدید سازمان حکومت‏های محلی مورد ملاحظه قرار گیرند: الف) صرفه‏های ناشی از مقیاس، ب) درونی‏کردن اثرات بیرونی، ج) تضمین برابری، د) پاسخ­دهی و پاسخ­گویی، و ه) تفویض وظایف به پایین‏ترین و کارآمدترین سطح حکومتی. اگر تجدید سازمان حکومت محلی مورد نظر با هدف تاسیس «حکومت کلان‏شهری دوسطحی» صورت می­گیرد، بازتاب پنج اصل عام فوق را باید در تدبیر اندیشی برای پنج عرصه زیر دنبال کرد: الف) اندازه قلمرو حکومت کلان‏شهری، ب) اندازه و مرزهای واحدهای حکومتی خردتر، ج) تقسیم مسئولیت­ها بین دو سطح حکومتی، د)نوع نمایندگی و مشروعیت حکومت کلان‏شهری، ه) ترسیم روابط بین‏حکومتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Governmental reorganization Proposed for Integrated Management of Iran's Metropolitan Regions.

چکیده [English]

Since the initial introduction of the management of metropolitan regions in Iran in 1995, numerous governmental structures have been proposed by the government or by urban researchers to manage these large-scale territories. Studies show that managerial proposals related to the Integrated Administration of metropolitan regions, which are proposed by the government in a concrete respect to the existing laws, were very crude, loose and inefficient, and later they are abandoned and forgotten in the absence of enabling factors of metropolitan governance. On the other hand, at least in the framework of three research projects that have been carried out on the integrated management of metropolitan regions, various governmental structures have been proposed for the integrated management of such territories. In many cases, both the scientific community and policymakers also neglect these proposals. Our surveys show that each of the proposals in these researches has several weaknesses in terms of the theories, principles and criteria that should be considered in any urban local government reorganization. The purpose of this paper is to prepare and discuss a theoretical framework that should be considered in any reorganizing of local and regional governments in metropolitan scale. The findings of the paper suggest that two important functional and local community dimensions influence the size and function of metropolitan governments, where the lack of attention to them can lead to the production of proposals that are not fitted to the existing contexts and in terms of scientific methodology are defective. These two dimensions are discussed in five distinct criteria: a) economy of scale; b) internalization of externalities; c) equity; d) responsiveness and accountability; and e) subsidiarity. In addition to presenting the theoretical framework of this topic, this paper tries to apply its theoretical principles in evaluating one of the comprehensive proposed models for the governmental restructuring of Iran's metropolitan regions, which is a federative/two-tier metropolitan government. It is clear that if the intended local government reorganization is aimed at establishing a "two-tiered metropolitan government", the reflection of the above five general principles should be followed in devising following five areas: (a) the size of the metropolitan government territory, b) the size and boundaries of the lower units of government,c) the division of responsibilities between two levels of government, d) the type of representation and legitimacy of metropolitan government,e) the delineation of intergovernmental relations. It should be remembered that the issue of the reorganization of the metropolitan government is one of the most complex, multidisciplinary and highly political topics that make it extremely difficult to provide a perfect model and structure in terms of scientific methodology, political acceptability and economic efficiency. With implementing such local government reorganizations, so much power resources must be transferred, which is why such a thing is politically serious. It is evident that former owners of those power and stakes in former framework will resist this great transformation. The theoretical framework presented here can be expanded much more widely and will guide the thinking and practice of political and territorial reorganization in our country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "local government reorganization"
  • "metropolitan government"
  • "metropolitan region"
  • "territorial reforms"
  • "majmoo-e-shahri"
اسدی، ایرج (1395)، تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه کلان‏شهری تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 21، شماره 1، صص 5-16.
برک پور، ناصر.و اسدی، ایرج (1397)، مدیریت و حکمروایی شهری، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
اسدی، ایرج و زبردست، اسفندیار (1389)، گونه­شناسی مناطق شهر- بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای، فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا- معماری و شهر سازی، شماره 43، صص 17-30.
اسدی، ایرج (1389)، تبیین عقلانیت منطقه‏گرایی کلان‏شهری  در تهران، گزارش رساله دکتری شهرسازی، به راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست و مشاوره دکتر هوبرت هاینلت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
پژوهشکده اقتصاد (1384)، گزارش مرحله سوم طرح پژوهشی طراحی نظام مدیریت مجموعه‏های شهری کشور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 
پژوهشکده اقتصاد (1387)، لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه‏های شهری کشور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
زبردست، اسفندیار (1386)، نظام مدیریت مناطق کلان‏شهری، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1385)، پروژه مطالعاتی بازنگری استراتژیک نظام مدیریت اجرایی کلان شهر تهران، شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، تهران.
 
Barlow, I. M (1991), Metropolitan Government, Rutledge, London and New York.
Dodds, H.W(1933), The Reorganization of Local Government, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 72, No. 2, pp. 67-75.
Douglas, J.N (1968), Political Geography and Administrative Areas: A Method of Assessing the Effectiveness of Local Government Areas, In Charles, A. Fisher(ed) Essays in Political Geography, Routledge, ?????
GIZ and UN-Habitat (2015), Unpacking Metropolitan Governance for Sustainable Development, UN-Habitat and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Green, A. H (1977), Urban Management and Efficiency: A Systems Perspective, International Review of Administrative Sciences, Vol.43, No. ????, pp. ?????.
Hamilton, K. D (1999), Governing Metropolitan Areas: Response to Growth and Change, Garland Publishing, Inc, New York and London.
Keating, M (1995), Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice, In Judge, David, Stoker, Gerry and Wolman, Harold (eds.), Theories of Urban Politics, Sage Publication, ??????.
Lefèvre, C (2008), Democratic Governability of Metropolitan Areas: International Experiences and Lessons for Latin American Cities, In Rojas, Eduardo, Juan R. Cuadrado, and J. M. Guell (eds.), Governing the Metropolis: Washington, D.C.: Inter-American Development Bank.
Maddick, H (1954), Local Government: Reorganization or Reform?, ????????????, Vol.25, Issue3, pp. 246-257.
Miller, Y. D (2002), The Regional Governing of Metropolitan America, West View Press, Boulder.
Morlan, R.L (1981), Local Government Reorganization: The Components of Success, ??????????????, Vol.70, Issue.8, pp. 404-409.
National Association of Local Councils (NALC) (2018), Local Government Reorganization, www.nalc.gov.uk.
New Zealand Local Government Commission (2018), The Reorganization Process, www.lgc.govt.nz.
Ostrom, E (1972), Metropolitan Reform: Proposition Derived from Two Traditions, Social Science Quarterly, No. 53, pp. 474-493.
Ostrom, V; Tiebout, C. M & Warren, R (1961), The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, The American Political Science Review, Vol. 55, No. 4, pp. 831-842.
Parks, R & Oakerson, R (2000), Regionalism, Localism, and Metropolitan Governance: Suggestions from the Research Program on Local Public Economies, State and Local Government Review, Vol. 32, No. 3, pp.????.
Parr, J (2007), Spatial Definition of the City: Four Perspectives, Urban Studies, Vol.44, No.2, pp.????.
Savitch, H & Vogel, K.R (2000), Paths to New Regionalism (Symposium Editors), State and Local Government Review, Vol. 32, N0.3, pp. ????.
Shah, A & Shah, S (2006), The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments, In Anwar Shah(Ed), Local Governance in Developing Countries, The World Bank, ?????
Slack, E (2004), Models of Government Structure at the Local Level, Working Paper, Queen’s University, ?????.
Swianiewicz, P (2017), If Territorial Fragmentation Is a Problem, Is Amalgamation a Solution?, Local Government Studies, Vol. 44, Issue 1, pp. ?????.
Tsuboi, N (2004), Structural Change of Rural Governance in Japan, Rural –urban Footprint: Implication for Governance, CRRF Fall Conference, Tweed-Ontario, ????.