چشم‌اندازسازیِ بافت‌های شهــریِ روستا بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
چکیده
بافت‌های روستاشهری، بخشی از بافت‌های شهری با ماهیت روستایی هستند که در مسیر توسعۀ شهری، به پهنه‌های شهری ملحق گردیده‌اند. این پژوهش به دنبال کشف پتانسیل‌های بافت‌های روستاشهری با هدف خلق سکونت‌گاه‌های شهری پایدار با بنیان روستایی، سعی در شفاف‌سازی گام چشم‌اندازسازی - اولین گام از فرآیند تبدیل بافت‌های روستاشهری به بافت‌های شهری پایدارِ روستابنیان- خواهد داشت. به منظور تدقیق چشم‌اندازسازیِ بافت­های روستاشهری، پس از گونه‌بندیِ آغازین، ایده‌هایی مبتنی بر ارزش‌های هر گونه جهتِ کاربست در بیانیه چشم‌انداز ارائه می­گردد. گونه‌بندی پیشنهادی با تعمیم تئوری شکلِ شهری لینچ صورت پذیرفته است. سپس در فرآیند چشم‌اندازسازی به شیوۀ ارگون؛ ایده­هایی مبتنی بر ارزش‌های شناسایی شده در هر سه گونه پیشنهادی، ارائه گردیده تا این بافت‌های شهری روستابنیان در وحدت با زمینۀ شهری، موجب بهبود توسعۀ شهری گردند. ترسیم تصویری منطقی از آینده این بافت‌ها برای مسئولین، متخصصین و مردم و ارائه راه­حل­هایی برای گذار از بافت روستایی الحاقی به شهر به روستاشهر و طراحی برنامه برای نمونه موردی با روش تحقیق طراحی و اثبات تجربی صورت می­گیرد. فرآیند چشم‌اندازسازی روستاشهر نعیم آباد طبق مدل ارگون شامل 1- بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیم آباد، 2- بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد، 3- ارائۀ بیانیۀ چشم‌انداز روستاشهر نعیم آباد، 4- حرکت به سوی چشم‌انداز روستاشهر نعیم آباد (شامل برنامه اقدام) خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making Vision of Rural-Urban Tissues* Based on Typology of Rural-Urban Tissues

نویسندگان [English]

  • Reza Akbari 1
  • Massoud Ghaderian 2
1 Faculty Member of Art and Architecture School, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University (SBU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Abstract
Available approach of urban plans about “the village-based urban tissues” is perpetrating plans as “worn-out urban tissues or urban decays”. In this approach, the strategic position of these tissues as the urban sustainable development opportunities be ignored and practically try to remove or reduce the urban wear.  Attention to rural-urban tissues as an opportunity to create sustainable urban settlements; is essential to make the process of this conversion clarified. The first step in order to create sustainable urban settlements in rural-urban tissues is vision-making for these urban tissues. Attention to these rural-urban tissues and being new more than urban cores and Subsequently few studies in the field of rural-urban tissues against done researches about history of morphing, growth and typology of historical cities and even modern ones, indicate the importance of recent research. Given the physical and human characteristics of each presented types and theirs relation with metropolis, ideas according to values of each type, consider as the base applying in rural-urban vision. These ideas will come from two main sources: First: ideas of rural-urban tissues vision-making can be extracted from cities renewal organizational visions during different times such as: 1- increasing the efficiency of urban management, 2- Distinctive aspects of urban governance, 3- guiding and controlling through local policies, 4- broad governance and participation of metropolises which regularly is generalized from metropolis vision to rural-urban as a whole. Second: ideas of vision-making can be based on rural-urban identical characteristics and in a Part to the whole way be interacted to its metropolis. As an example of used ideas in rural-urban development vision-making with this method, enhancing the potentials to maintain regional balance in urban settlements, ecological ideas based on rejecting modernist aesthetic and also economic policies for urban development, even ideas base on residents’ humanistic characteristic can be noted. Mentioning these ideas is to integrating villages in the urban tissues suitably. This integration is in order to improve urban development while using the strength point of villages. Making enriched and targeted rural-urbans visions proportional to related type will be in unity with theirs urban context. In this research offered theoretical framework, practically will provided intellectual framework in the renaissance topic of rural-urban tissues due to the limitation of done researches in the rural-urban tissues studies. Developing renaissance theory of rural-urban tissues with the various approaches will bring require context for revitalization of these tissues. The result of suggested renaissances will be turning points in the twofold of city and village. In the other word, each of offered vision can be primary idea to create new settlement where containing advantage of village and city in order to coexistence of village and city and accordance with the era need. Vision-making for a rural-urban tissue can be considered as equal as planning for urban development; because future of a rural-urban tissue will be destiny of future city’s tissue. This point, prove the Necessity of attention to rural-urban vision-making. These tissues like as component of a whole will contribute to the unification of the urban complex, make urban

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tissue
  • Rural-Urban Tissues
  • rural-urban form
  • Typology
  • vision-making