دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 417174، فروردین 1389 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
دی 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
مهر 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تیر 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
فروردین 1389