دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 417174، فروردین 1389 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان