دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 417174، بهار 1389 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
3. گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان


9. سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

صفحه 101-110

وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
زمستان 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
پاییز 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تابستان 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
بهار 1389