دوره و شماره: دوره 2، شماره 43 - شماره پیاپی 569286، مهر 1389 (هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی) 
روشی نوین در بهینه‌سازی پنجره‌های تک‌جداره

صفحه 43-48

سیدمهدی میرهاشمی؛ سیدمحمدهادی شاپوریان؛ زهرا قیابکلو


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
دی 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
مهر 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تیر 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
فروردین 1389