دوره و شماره: دوره 2، شماره 42 - شماره پیاپی 488383، تابستان 1389 (هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی) 
2. انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان