دوره و شماره: دوره 2، شماره 42 - شماره پیاپی 488383، تابستان 1389 (هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی) 
2. انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
زمستان 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
پاییز 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تابستان 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
بهار 1389