دوره و شماره: دوره 2، شماره 44 - شماره پیاپی 729554، دی 1389، صفحه 5-85 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
الگوی طراحی معماری مجازی

صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
دی 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
مهر 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تیر 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
فروردین 1389