دوره و شماره: دوره 2، شماره 44 - شماره پیاپی 729554، زمستان 1389، صفحه 5-85 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
1. الگوی طراحی معماری مجازی

صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
زمستان 1389، صفحه 5-85
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
پاییز 1389
هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی
تابستان 1389
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
بهار 1389