دوره و شماره: دوره 2، شماره 44 - شماره پیاپی 729554، دی 1389، صفحه 5-85 (هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
الگوی طراحی معماری مجازی

صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور