دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی اقتصادی اثرات ثبت جهانی بر توسعه گردشگری: مقایسة موردی یزد و همدان

صفحه 1-10

10.22059/jfaup.2023.322019.672817

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان؛ علی سرزعیم