ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز در فرم‌های مختلف حیاط در مقیاس همسایگی نمونه موردی: اقلیم سرد و نیمه خشک سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری و انرژی، گروه معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری و مجتمع͏های مسکونی نقش مهمی در سلامت عابران و استفاده کنندگان دارد. حیاط‌ها به عنوان اصلاح͏کننده‌های خرد اقلیمی و به عنوان یک فضای باز مشترک بین معماری و مقیاس شهری، ‌ به عنوان یک استراتژی غیرفعال مناسب برای افزایش آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها می‌توانند عمل کنند. بنابراین، می͏توان اثر تلطیف حیاط‌ها در آب و هوای غالب تابستان و زمستان مورد بررسی قرار͏گیرد. در این پژوهش، با انتخاب یک واحد همسایگی در شهر سبزوار، اثر فرم‌های مختلف حیاط با تغییر در دهانه‌های بازشو بر آسایش حرارتی و عوامل اقلیمی، با استفاده از نرم‌افزار  Envi-metارزیابی می‌شود. بدین منظور، دهانه‌های بازشو در فرم‌های حیاط مرکزی منقطع، حیاط مرکزی محصور و حیاط U شکل به عنوان متغیرهای مورد بررسی قرار می‌گیرند و آسایش حرارتی فضای باز با شاخص͏های UTCI و PET مقایسه می‌شود. نتایج نشان ‌می‌دهند که حیاط مرکزی محصور، فرم محافظت شده‌‌تری در مقابل باد و تابش در این اقلیم سرد و نیمه خشک ‌است و از نظر آسایش حرارتی، در شاخص‌های UTCI   وPET  به ترتیب، 88/4 و 73/7 درجه سانتیگراد در انقلاب تابستانی و 01/4 و 28/1 درجه سانتیگراد در انقلاب زمستانی نسبت به حیاط U شکل نزدیک͏تر به محدوده آسایش حرارتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of outdoor thermal comfort in different forms of courtyard at neighborhood scale_Case: cold and semi-arid climate of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • fateme akhlaghinezhad 1
  • Hadi Bagheri Sabzevar 2
1 Master of Architecture and Energy, Department of of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The level of thermal comfort in urban open spaces plays an important role in pedestrian health. Residential environments and open spaces of housing units require more comfortable temperatures. Courtyards as microclimate modifiers and common open spaces between urban and architectural scales can be a good passive strategy to increase thermal comfort and reduce energy demand of buildings. Therefore, it is necessary to quantify their temperature balancing effect in the prevailing summer and winter climates. Different urban forms provide different microclimates with different levels of comfort for pedestrians. The effects of urban microclimates on urban air quality and building energy use make them significant at a larger scale. Urban forms, shaped by the typology of buildings and the open space between them, have different impacts at different seasons. They meet the demand for compactness in summer to provide shelter from the sun and openness in winter to provide access to the sun. Therefore, to design a form that provides the best thermal conditions throughout the year, through the design of openings in the open space openings - height and width and position of the opening. In recent years, there has been increasing interest in the design of courtyards for microclimatic improvement of outdoor spaces. However, there is still little knowledge about the thermal performance characteristics of courtyards, especially in cold and semi-arid climates.

In this study, we measure the effects of different forms of courtyards on thermal comfort and climatic forces, including wind and radiation, using ENVI-met software by selecting a neighborhood unit in Sabzevar city. To this end, we have kept all design factors constant, including the height of adjacent blocks, vegetation, and materials, except for the openings of the adjacent courtyard. We studied the forms of the interrupted central courtyard, the closed central courtyard, and the U-shaped courtyard, and compared the thermal comfort of the open space in terms of the UTCI and PET indices. These three forms of the inner courtyard were analyzed for the hottest and coldest day so far in the cold and semi-arid climate of Sabzevar. ENVI-met was used to simulate outdoor air temperature, mean radiant temperature, wind speed, and relative humidity, and to convert these data to Physiological Equivalent Temperature (PET) and universal thermal climate index (UTCI).

The results show that the air temperature, mean radiant temperature, wind speed, and relative humidity are affected by the shape of the courtyard and the openings and play an important role in achieving optimal thermal comfort. The results show that the enclosed courtyard provides better protection from wind and radiation in this cold and semi-arid climate and is more successful from the point of view of thermal comfort. The results show that the enclosed courtyards provide better protection from wind and radiation in this cold and semi-arid climate and is closer to the thermal comfort range than the U-shaped courtyards from the thermal comfort point of view, with 4.88 and 7.73 degrees in the summer solstice and 4.01 and 1.28 degrees in the winter solstice in the UTCI and PET indices, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Courtyard
  • Urban Microclimate
  • Thermal Comfort
  • Opening
  • ENVI-met
  • Sabzevar
نیلوفرمختاری،ساناز اسکویان آذر. (1397). بررسی تاثیر فرم بلوک͏های ساختمانی بر تاثیرگذاری نمای سبز بر آسایش حرارتی در فضای باز:نمونه موردی شهرتهران. کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران, 1–14. Al-Hafith, O., Satish, B. K.
Bradbury, S., & De Wilde, P. (2017). The Impact of Courtyard parameters on its shading level An experimental study in Baghdad, Iraq. Energy Procedia, 134, 99–109.
Almhafdy, A., Ibrahim, N., Ahmad, S. S., & Yahya, J. (2013). Courtyard design variants and microclimate performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 101, 170–180.
Arias, P., Bellouin, N., Coppola, E., Jones, R., Krinner, G., Marotzke, J., Naik, V., Palmer, M., Plattner, G.-K., & Rogelj, J. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group14 I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Technical Summary.
ASHRAE. (2020). Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy,ANSI/ASHRAE Standard 55-2020.
Berkovic, S., Yezioro, A., & Bitan, A. (2012). Study of thermal comfort in courtyards in a hot arid climate. Solar Energy, 86(5), 1173–1186. https://doi.org/10.1016/j.solener.2012.01.010
Bruse D, Bruse M, S. H. (2014). ENVI_MET (No. 4). https://www.envi-met.com/about-us/.
Chatzidimitriou, A., & Yannas, S. (2016). Microclimate design for open spaces: Ranking urban design effects on pedestrian thermal comfort in summer. Sustainable Cities and Society, 26, 27–47.
Dhariwal, J., Manandhar, P., Bande, L., Marpu, P., Armstrong, P., & Reinhart, C. F. (2019). Evaluating the effectiveness of outdoor evaporative cooling in a hot, arid climate. Building and Environment, 150, 281–288. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.01.016
Ghaffarianhoseini, A., Berardi, U., & Ghaffarianhoseini, A. (2015). Thermal performance characteristics of unshaded courtyards in hot and humid climates. Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.001
Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. John Wiley & Sons.
Kedissa, C., Outtas, S., & Belarbi, R. (2016). The impact of height/width ratio on the microclimate and thermal comfort levels of urban courtyards. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 7(3–4), 174–183. https://doi.org/10.1080/2093761X.2017.1302830
Knapp, R. G. (2012). Chinese houses: the architectural heritage of a nation. Tuttle Publishing.
López-cabeza, V. P., Diz-mellado, E., Rivera-gómez, C., Galán-marín, C., Samuelson, H. W., Patricia, V., Diz-mellado, E., Rivera-gómez, C., & López-cabeza, V. P. (2022). Thermal comfort modelling and empirical validation of predicted air temperature in hot- summer Mediterranean courtyards in hot-summer Mediterranean courtyards. https://doi.org/10.1080/19401493.2021.2001571
Martinelli, L., & Matzarakis, A. (2017). Influence of height/width proportions on the thermal comfort of courtyard typology for Italian climate zones. Sustainable Cities and Society, 29, 97–106.
Matzarakis, A., & Amelung, B. (2008). Physiological equivalent temperature as indicator for impacts of climate change on thermal comfort of humans. In Seasonal forecasts, climatic change and human health (pp. 161–172). Springer.
McGregor, G. R. (2012). universal thermal comfort index (UTCI). International Journal of Biometeorology, 56(3), 419. Nasrollahi, N., Hatami, M., Khastar, S. R., & Taleghani, M. (2017). Numerical evaluation of thermal comfort in traditional courtyards to develop new microclimate design in a hot and dry climate. Sustainable Cities and Society, 35, 449–467. https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.08.017
Ok, V., Yasa, E., & Özgunler, M. (2008). An Experimental Study of the Effects of Surface Openings on Air Flow Caused by Wind in Courtyard Buildings. Architectural Science Review, 51(3), 263–268.
Oke, T. R. (2002). Boundary layer climates. Routledge.
Olgyay, V. (2015). Design with climate. In Design with Climate. Princeton university press.
Pilechiha, P., Norouziasas, A., Ghorbani Naeini, H., & Jolma, K. (2021). Evaluation of occupant’s adaptive thermal comfort behaviour in naturally ventilated courtyard houses. In Smart and Sustainable Built Environment. https://doi.org/10.1108/SASBE-02-2021-0020
Ratti, C., Raydan, D., & Steemers, K. (2003). Building form and environmental performance: archetypes, analysis and an arid climate. Energy and Buildings, 35(1), 49–59.
Reynolds, J. (2002). Courtyards: aesthetic, social, and thermal delight. John Wiley & Sons.
Rojas, J. M., Galán-Marín, C., & Fernández-Nieto, E. D. (2012). Parametric study of thermodynamics in the mediterranean courtyard as a tool for the design of eco-efficient buildings. Energies, 5(7), 2381–2403.
Soflaei, F., Shokouhian, M., Abraveshdar, H., & Alipour, A. (2017). The impact of courtyard design variants on shading performance in hot- arid climates of Iran. Energy and Buildings, 143, 71–83.
Soflaei, F., Shokouhian, M., & Mofidi Shemirani, S. M. (2016). Traditional Iranian courtyards as microclimate modifiers by considering orientation, dimensions, and proportions. Frontiers of Architectural Research, 5(2), 225–238. https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.02.002
Steemers, K. (2003). Energy and the city: density, buildings and transport. Energy and Buildings, 35(1), 3–14.
Taheri, J., Moghadam, T. T., Taheri, S., Safari, M. K., & Eslami, F. (2021). Assessment of passive design strategies in traditional houses of Sabzevar, Iran. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
Taleb, H. M., & Abumoeilak, L. (2021). An assessment of different courtyard configurations in urban communities in the United Arab Emirates (UAE). Smart and Sustainable Built Environment, 10(1), 67–89.
Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & Dobbelsteen, A. Van Den. (2014). Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment.
Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & van den Dobbelsteen, A. (2015). Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment, 83, 65–78. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.014
Teshnehdel, S., Mirnezami, S., Saber, A., Pourzangbar, A., & Olabi, A. G. (2020). Data-driven and numerical approaches to predict thermal comfort in traditional courtyards. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 37, 100569. https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.100569
weatherspark(https://weatherspark.com/y/105738/Average-Weather-in-Sabzevar-Iran-Year-Round). (2022). Accessed: 1 November 2022.
World Weather Online(https://www.worldweatheronline.com/sabzevar-weather/khorasan/ir.aspx). (2022). Accessed: 1 November 2022. Yezioro, A., Capeluto, I. G., & Shaviv, E. (2006). Design guidelines for appropriate insolation of urban squares. Renewable Energy, 31(7), 1011–1023.