دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-116