بازآفرینی بافت قدیم شهر آمل مبتنی بر استراتژی توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی راهبردی سناریویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

بافت­قدیم آمل دارای پتانسیل‌های ارزشمند برای گسترش گردشگری به‌منظور توسعه­پایدار است. در این مقاله، ابتدا به شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازآفرینی بافت­قدیم آمل مبتنی بر توسعه گردشگری شهری پرداخته و چارچوب نظری استراتژی توسعه­گردشگری ارائه‌شده است. نتایج حاصل از مبانی نظری نشان می‌دهد که مؤلفه‌های اساسی توسعه گردشگری شامل مؤلفه­های استراتژیک نظیر کسب­وکار، رخدادهای خاص، جاذبه‌های کالبدی، خرده­فروشی و فرهنگ و مؤلفه­ها‌ی زیرساختی و امکانات رفاهی پشتیبان نظیر خدمات رفاهی و پذیرایی، حمل­ونقل و دسترسی و آموزش و اطلاع‌رسانی هستند. با به‌کارگیری این مؤلفه‌ها در قالب فرآیند پیشنهادی پژوهش، شناخت آنها در بافت­قدیم آمل و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک SWOTET، زمینه برای تدوین مسیرهای راهنمای کلیدی توسعه گردشگری فراهم آمد. درنتیجه پنج مسیر کلیدی بر اساس نظر بهره‌وران کلیدی تدوین و با استفاده از روش ویکور رتبه‌بندی گردید. ماهیت این مسیرها نشان می‌دهد که در بافت قدیم آمل، مؤلفه‌های مکانی (نظیر جاذبه­های تاریخی و مذهبی و فضاهای میزبانی از نمایشگاه‌ها و رخدادها)، مؤلفه­های اقتصادی (نظیر بازار و خرده‌فروشی) و مؤلفه­های فرهنگی، بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری آن دارند. در ادامه بر اساس ماهیت سه مسیر کلیدی اول، چشم‌انداز مشترک توسعه تدوین و متناظراً برای تفسیر آن سناریوی­های گردشگری، اهداف، راهبردها، سیاست ها و اقدامات مربوطه طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regenerating Amol's Old Fabric Based on Tourism Development Strategy (TDS) and Scenario-Based Strategic Planning

نویسندگان [English]

  • Farshad Nourian 1
  • Sajjad Fallah Zadeh 2
چکیده [English]

An urban regeneration project is defined as a series of actions determined to accomplish urban regeneration aims that lead to reduce the problems of an area via improving the socioeconomic, physical and environmental conditions. Today, urban regeneration is one of key principles in act of planning and it is beyond the urban renewal, urban redevelopment or urban rehabilitation processes because of its longer-term and strategic approaches and its socioeconomic goals beside physical ones. The governance's policies show that urban tourism has been seen as an important tool to regenerate the cities has been faced declining. So, in this situation, urban tourism development can be the catalyst of radical changes in the city's economy. It means urban tourism often is applied for motivating economic regenerating in cities because the tourism can increasingly offer major employment. In many of famous cities around the world that are taken account as the main tourism center, in fact, their historical spaces and inner cities play as a center to attract tourists and city branding. Thus, improving and addressing to these spaces can be play a key role to develop local economic based on urban tourism. In Iran, there are a lot of old and historical cities in scale of medium and they often have many historical spaces. But, these spaces have been destroying due to negligence of them. Also, Amol city has similarly contained these problems. Amol's old fabric has several valuable potentials such as historical monuments, Straights-Markets, 12 Cheshme Bridge, Haraz River and etc. to develop tourism in order to sustainable development. In this article, it first was addressed to identify influence components on regeneration of Amol's old fabric based on urban tourism development and then, to present a theoretical framework of Tourism Development Strategy (TDS). The results of theoretical foundations are shown that the fundamental components for developing tourism include strategic components such as business, events, attractions, retail and culture; and components of infrastructures and amenities for supporting tourism such as public services and catering, transportation-accessibility and education-information. The background was provided for developing key TDSs by applying these components in form of the research conceptual model (TDS process), identifying them in Amol's old fabric and analyzing data using SWOTET technique (The acronym 'SWOTET' means Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Events and Trends). Thus, five key guidelines were formulated by key stakeholder's opinions and were prioritized by VIKOR method. Essences of strategies show that locational components (religious and historical attractions and hosting spaces of exhibitions and events), economical components (market and retail) and cultural components have most impact on tourism development in Amol's old fabric. Subsequently, the shared vision was formulated based on essences of three first key guidelines, and similarly, three scenarios that include leisure and business tourism, retail tourism and religious tourism were designed for interpreting the shared vision. The aims, strategies, policies and action plan were offered for each of the scenarios to be regenerated Amol's old fabric through tourism in long-term (Ten years).

ابراهیم‌زاده، عیسی؛ کاظمی زاد، شمس الله و اسکندری ثانی، محمد (1389)، برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر قم)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص 141-115.
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، سعید (1379)، بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده - ستانده، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 4، شماره 16، صص 83-57.
طیبی، سید کمیل؛ بابکی، روح‌الله و جباری، امیر (1386)، بررسی رابطه‌ی توسعه­ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران 1338-1383، پژوهشنامه علوم­انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، دوره 7، شماره 26، صص110-83.
فرخی، فاطمه (1392)، اولویت‌بندی استراتژی‌ها: روش چند معیارهACEPT ، آکادمی استراتژی ایران، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
Ashworth, G. J and Tunbridge, J. E (2000), The Tourist-Historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Pergamon, ????????????.
Balakrishnan, M (2009), Strategic branding of destinations: a framework, European Journal of Marketing, 43 (5), pp. 611 – 629.
Buhus, Anca-Alexandra (2012), Destination branding for business tourism market: A case study of Domaine de Miravel, master’s thesis, International Marketing, Aalborg University.
Bramwell, B (1997), Strategic planning before and after a mega-event, Tourism Management, 18(3), pp. 167-176.
Caterino, N; Iervolino, I; Manfredi, G & Cosenza, E (2009), Comparative analysis of multi-criteria decision-making methods for seismic structural retrofitting, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 24(6), pp. 432–445.
Cooper, C; Fletcher, J; Gilbert, D; Shepherd, R and Wanhill, S (1993), Tourism Principles and Practice, Second Edition, Longman, England.
Davidson, R (1994), Business Travel, Pitman, London.
Dimmock, K and Tiyce, M (2001), Festivals and events: celebrating special interest tourism, in N. Douglas, N. Douglas and R. Derrett (eds.), Special Interest Tourism, Australia, John Wiley, pp. 355-383.
Fagence, M (1995), City waterfront redevelopment for leisure, recreation, and tourism: some common themes, in S. J. Craig-Smith and M. Fagence (eds.), Recreation and Tourism as a Catalyst for Urban Waterfront Redevelopment: An International Survey, Westport: Praeger Publishers, pp. 135-156.
Getz, D (2008), Event tourism: definition, evolution, and research, Tourism Management, 29, pp.403-428.
Getz, D; Svensson, B; Peterssen, R & Gunnervall, A (2012) Hallmark Events: Definition, Goals And Planning Process, International Journal of Event Management Research, 7 (1/2), pp. 47-67.
Goldblatt, J (2007), Special events: The roots and wings of celebration (5th Ed.),Wiley, New York.
Hall, C. M and Page, S. J (2006), The geography of tourism and recreation: Environment, place and space (3th Ed.), Routledge, ??????.
Hernández-Mogollón J. M; Folgado-Fernández J. A; Oliveira Duarte P. A (2014), Event tourism analysis and state of the art, European journal of tourism, hospitality and recreation, 5 (2), pp. 83-102.
Horner, S and Swarbrooke, j (2005), Leisure Marketing A Global Perspective, Elsevier?????????.
Jansen-Verbeke, M (1986), Inner-city tourism: resources, tourists and promoters, Annals of Tourism Research, Vol. 13, pp. 79-100.
Jansen-Verbeke, M (1988), Leisure, Recreation and Tourism in Inner Cities: Explorative Case Studies, Netherlands Geographical Studies, Amsterdam.
Law, C. M (1993), Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell Publishing, London.
Law, C. M (1996), Tourism in British provincial cities: a tale of four cities, in C. M. Law (ed.) Tourism in Major Cities, London, International Thomson Business Press, pp. 179-205.
LUDA (2005), E-compendium: handbook E4 integrating assessment into sustainable urban regeneration, Key Action 4 City of Tomorrow & Cultural Heritage from the programme Energy, Environment and Sustainable Development within the Fifth Framework Programme of the European Union.
McCartney, G (2008), The CAT (Casino Tourism) and the MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions): Key Development Considerations for the Convention and Exhibition Industry in Macao, Journal of Convention & Event Tourism, 9(4), pp. 293-308.
OECD (2008), Roles and Impact of Culture and Tourism on Attractiveness, in The Impact of Culture on Tourism, OECD publishing, ?????????.
Opricovic, S &Tzeng G. H (2004), Compromise solution by MCDM methods: a comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156(2), 445–455.
Page, S. J and Hall, C. M (2003), Managing Urban Tourism, Harlow, Prentice Hall.
Richards, G (1996), Cultural tourism in Europe, CABI, Wallingford, UK.
Robinson, P (2012), Tourism: The Key Concepts, Routledge, ?????????.
Rogerson, M. C (2012), Urban tourism, economic regeneration and inclusion: evidence from South Africa, Local Economy, 28 (2), pp 188-202.
Shaw, G and Williams, A. M (1994), Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, Blackwell, Oxford.
Smith, M. K (2007), Tourism, Culture and Regeneration, Cromwell Press, Trowbridge.
Swarbrooke, J (2000), Tourism, economic development and urban regeneration: a critical evaluation, in M. Robinson, R. Sharpley, N. Evans, P. long and J. Swarbrooke (eds.), Developments in Urban and Rural Tourism: Reflections on International Tourism, Sunderland, Business Education Publishers, pp. 269- 285.
Tallon, A (2010), Urban Regeneration in the UK, Routledge, London.
Timothy, D (2005), Shopping tourism, retailing and leisure, Channel View publications, Clevedon.
Xie P. F (2006), Developing industrial heritage tourism: A case study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio, Tourism Management, Vol. 27, pp. 1321-1330.
Zukin, S (1995), The culture of cities, Blackwell, Oxford.